reklama
reklamareklamareklamareklama
Materiał wyborczy KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
reklama
Dziś jest wtorek, 3 października. Imieniny Teresy, Józefy, Heliodora.
26℃
(zachmurzenie duże). Zobacz prognozę pogody

Historia straży pożarnych okiem KP PSP w Oleśnicy

Ciekawostki1.12.2022 o 19:05Komentarze Facebooka
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy przygotowała ciekawy tekst o historii straży pożarnych naszego regionu.* * *

Historia Straży Pożarnej – Komenda Powiatowa PSP w Oleśnicy

- Straż Pożarna w latach 1945-1991

Po zakończeniu II wojny światowej, środowisko pożarnicze przedstawiło ówczesnym władzom projekt nowej organizacji ochrony przeciwpożarowej kraju, bardziej odpowiadający realizacji zadań w tym zakresie. Szczególnie istotnym było powołanie państwowego fachowego organu ochrony przeciwpożarowej.

Pierwszoplanowym zadaniem po zakończeniu wojny było podjęcie przez straże działalności operacyjnej na wyzwolonych terenach. Na terenach ziem polskich, wcielonych po II wojnie światowej do Polski, przystąpiono do organizowania straży w celu obrony majątku ocalałego z pożogi wojennej.

Wraz z repatriantami ze wschodnich terenów przybyło na nowe miejsca pobytu wielu strażaków ze swoim sprzętem, umundurowaniem, sztandarami, tak że już w 1945 r. działało tam 1500 straży, a w roku 1950 – 3400 straży pożarnych.

Taka sytuacja miała również miejsce również w Oleśnicy, gdzie na cele związane z ochroną przed pożarami przejęty został budynek przedwojennej straży pożarnej, usytuowany przy ul. Zamkowej 9 – powstała Ochotnicza Straż Pożarna. W okolicznych miejscowościach mieszkańcy również powoływali do życia jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w celu ochrony mienia przed często wówczas występującymi pożarami, np. w Bierutowie OSP powstała już w czerwcu 1945r.

Z zachowanej kroniki OSP w Oleśnicy wynika, że 23 października 1949 r. ufundowany został przez Związek Straży Pożarnych RP Okręg Wrocławski, Oddział Powiatowy Oleśnicy, a także nakładem społeczeństwa Oleśnicy, sztandar dla tutejszej jednostki. Prezesem jednostki OSP był wówczas E. Wakuliński, a Naczelnikiem OSP Józef Szala. Oprócz Zarządu OSP, w skład którego wchodziło 7 osób - jednostka miała 16 członków czynnych.

W pierwszych latach powojennych w Oleśnicy funkcjonowała również Straż Pożarna PKP, która oprócz ochrony przeciwpożarowej terenów kolejowych, wspomagała działania gaśnicze podejmowane przez miejscową OSP.

4 lutego 1950 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie przeciwpożarowej, w której powołano państwowe organy ochrony przeciwpożarowej, tj. Komendę Główną Straży Pożarnych, komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie straży pożarnych. Zapoczątkowany został samodzielny pion organizacyjny o charakterze operacyjnym, podległy ministrowi administracji publicznej, mający uprawnienia do dysponowania wszystkimi strażami pożarnymi, tj. zawodowymi terenowymi i zakładowymi oraz ochotniczymi.

Terenowe komendy straży pożarnych (wojewódzkie, powiatowe, miejskie) miały podwójne podporządkowanie (ogólne – prezydiom rad narodowych, a fachowe – komendom straży pożarnych).

Przedstawiając zmiany w pożarnictwie, należy wspomnieć, że do roku 1950 organy ochrony przeciwpożarowej były przede wszystkim nastawione na przygotowywanie straży pożarnych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Po 1950 r. nowo powołane komendy straży pożarnych rozszerzyły swoją działalność na zapobieganie pożarom poprzez ustalanie wymagań w zakresie zabezpieczenia pożarowego, podjęcie prac kontrolnych i podejmowanie działań w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego.

Brak informacji, kto był pierwszym komendantem po utworzeniu powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, natomiast w lipcu 1953 roku komendantem Straży Pożarnej w Oleśnicy (zarazem powiatu oleśnickiego) został Michał Ryglicki, który do maja 1975 roku sprawował tę funkcję.

W tym czasie główny nacisk kładziony był na tworzenie i dalsze aktywowanie jednostek OSP w miejscowościach powiatu, by zintensyfikować ochronę przed pożarami w miejscowościach oddalonych od Oleśnicy. Realizowane były również naprawy sprzętu, dystrybucja materiałów pędnych do sprzętu silnikowego.

12 czerwca 1975 r. Sejm uchwalił nową ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która wyeksponowała zasadę jej powszechności. Zwierzchni nadzór nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej sprawował w dalszym ciągu minister spraw wewnętrznych, koordynując działalność ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów itp. Funkcję centralnego organu administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej spełniał komendant główny straży pożarnych, podlegający ministrowi spraw wewnętrznych.

Komendantem rejonowym Straży Pożarnych w Oleśnicy, po zmianie administracyjnej kraju, jednocześnie pełniąc obowiązki dowódcy Oddziału Zawodowych Straży Pożarnych został mjr Michał Ryglicki, który pełnił to stanowisko do 1980 roku.

Ważnym wydarzeniem w 1979 roku było przeniesienie siedziby Komendy Rejonowej Straży Pożarnej, z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Zamkowej, do nowego budynku - przy ul. Kopernika 4. Było to podyktowane zwiększeniem zarówno stanów osobowych Oddziału Zawodowych Straży Pożarnych, jak również dostosowanie obiektu do nowszych środków transportu i bazy logistycznej.

W 1980 roku Komendantem rejonowym Straży Pożarnej został kpt. Stefan Sypko, który pełnił tą funkcję do 13.10.1991r. (zakończył służbę w stopniu mjr. pożarnictwa)

Z dniem 1.01.1985 r. dokonano zmiany nazwy Wydziału Urzędu Wojewódzkiego z Komendy Straży Pożarnych Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia na Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych we Wrocławiu.

Na terenie województwa wrocławskiego działało 16 jednostek Zawodowych Straży Pożarnych, które składały się z Komend rejonowych i jednostek taktycznych, tj. ZSP Wrocław Stare Miasto, ZSP Wrocław Śródmieście, ZSP Wrocław Krzyki, ZSP Wrocław Fabryczna, ZSP Wrocław Psie Pole, ZSP Kąty Wrocławskie, ZSP Milicz, ZSP Oleśnica, ZSP Oława, ZSP Strzelin, ZSP Środa Śląska, ZSP Trzebnica, ZSP Wołów oraz 3 spełniające wyłącznie zadania jednostek taktycznych, tj. Oddział VI ZSP, Oddział VII ZSP, Oddział VIII ZSP.

Zawodowa Straż Pożarna w Oleśnicy, zgodnie z numerami operacyjno-taktycznymi, miała numer 13, który przypisany był m.in. do numerów operacyjnych pojazdów pożarniczych, i wykorzystywany był w prowadzonej łączności radiowej pomiędzy jednostkami.

W wyżej przedstawionym stanie organizacyjnym jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa wrocławskiego funkcjonowały do 31.12.1991 r. tj. do czasu kiedy to ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, z dniem 1.01.1992 r została utworzona Państwowa Straż Pożarna, a jednostki dawnej ochrony przeciwpożarowej zostały rozwiązane.

- Państwowa Straż Pożarna w latach 1992-2021

Po wejściu w życie ustawy o PSP, w 1992r. Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w swojej podległości administracyjnej miała gminę Długołęka, a także Oleśnicę, Bierutów, Dobroszyce, Twardogórę oraz gminy wchodzące obecnie w skład powiatu milickiego (Milicz, Cieszków i Krośnice). Oprócz Komendy Rejonowej PSP, funkcjonowały 2 Jednostki ratowniczo-gaśnicze (JRG), stanowiące wówczas osobne jednostki organizacyjne PSP: w Miliczu i Oleśnicy. Dowódcami JRG byli asp. sztab. Stanisław Plewka w Miliczu oraz asp. Tadeusz Szczepaniak w Oleśnicy, który od 14.10.1991r. do 12.07.1992r. pełnił również obowiązki Komendanta Rejonowego PSP.

Każdy strażak, po opublikowaniu ustawy, miał możliwość wstąpienia w szeregi PSP, bądź pozostania w tzw. strażach pożarnych resortowych (np. w Oleśnicy funkcjonowały w DZPS „Odra”, czy w ZNTK). Podpisywane były deklaracje wstąpienia i ślubowania, które w przypadku Oleśnicy uroczyście zostały wręczane 14.07.1992r. przez Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Józefa Modrasa w asyście Komendanta Rejonowego PSP kpt. Zbigniew Kani (w dniu 13.07.1992r. został on powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w Oleśnicy).

Państwowa Straż Pożarna, w porównaniu do lat sprzed uchwalenia ustawy o PSP, w podstawowych zadaniach realizuje bardzo szeroki wachlarz działań, tj.:

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
- kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
- współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
- współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
- realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

W pierwszych latach funkcjonowania PSP musiała zmierzyć się z koniecznością realizowania wielu szkoleń we własnych szeregach oraz uzupełnienia sprzętu niezbędnego do realizacji nowych obowiązków związanych nie tylko ze zwalczaniem pożarów i klęsk żywiołowych, ale również z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego.

Od 1.01.1995 roku utworzony został krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG), stanowiący integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska. Bazą tego systemu zostały jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Rozpoczął się również proces włączania innych jednostek do systemu, głównie spośród Ochotniczych Straży Pożarnych. W 1995r. jako pierwsze włączone do KSRG zostały jednostki OSP w Bierutowie, Wabienicach i Dobroszycach, a w 1997r. Ligota Polska i Twardogóra.

W następnych latach system rozbudowywano przez włączanie do niego najbardziej mobilnych jednostek OSP. Na podstawie zawartych porozumień nawiązano intensywną współpracę z różnymi podmiotami uczestniczącymi w ratownictwie i ustalono relacje między nimi. W procesie tworzenia struktur organizacyjnych PSP dużą uwagę poświęcono wszechstronnej edukacji pożarniczej i poprawie warunków służby. Diametralnie zmieniło się wyposażenie techniczne, formy i metody działań kontrolno-rozpoznawczych.

Przeprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma administracji państwowej z równoczesną zmianą ilości województw, sprawiła, że w chwili obecnej na terenie województwa dolnośląskiego oprócz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej działa 26 komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej wraz z jednostkami taktycznymi.

W Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnicy zmienił się również obszar administracyjny. Gmina Długołęka przeszła pod powiat wrocławski, powstał również powiat milicki. Powiat oleśnicki powiększył się o miasto i gminę Syców, miasto i gminę Międzybórz oraz gminę Dziadowa Kłoda z dotychczasowego woj. kaliskiego.

W strukturze Państwowej Straży Pożarnej, dotychczas odrębne JRG – zostały wcielone do komend, jako jej komórki wewnętrzne. Po reformie administracyjnej na obszarze powiatu funkcjonują JRG w Sycowie (przed reformą podlegająca pod Komendę Rejonową w Ostrzeszowie) oraz JRG w Oleśnicy. Ponadto w skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne: Wydział Operacyjny (w tym Stanowisko Kierowania), Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna, Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza, Sekcja Organizacyjno-Kadrowa, Sekcja Finansów. Łącznie Komenda Powiatowa PSP posiada 89 etatów, w tym 87 funkcjonariusza (74 etaty w systemie zmianowym) oraz 2 etaty cywilne.

Komenda, pod kątem działań operacyjnych, nadzoruje również jednostki OSP na terenie powiatu, tj. 11 jednostek OSP włączonych do KSRG: Bierutów, Wabienice, Zbytowa (gm. Bierutów), Ligota Mała i Ligota Polska (gm. Oleśnica), Dobroszyce (gm. Dobroszyce), Domasławice i Twardogóra (gm. Twardogóra), Międzybórz (gm. Międzybórz), Drołtowice (gm. Syców), Gołębice (gm. Dziadowa Kłoda) oraz 26 jednostek spoza systemu: Solniki Wielkie, Gorzesław i Posadowice (gm. Bierutów), Sokołowice, Smolna i Wszechświęte (gm. Oleśnica), Łuczyna i Sadków (gm. Dobroszyce), Grabowno Wielkie i Goszcz oraz ZOSP Bodzio w Goszczu (gm. Twardogóra), Królewska Wola, Dziesławice i Ose (gm. Międzybórz), Stradomia Wierzchnia, Syców, Działosza, Szczodrów i Zawada (gm. Syców), Stradomia Dolna, Dziadowa Kłoda, Dziadów Most, Miłowice, Lipka, Radzowice i Dalborowice (gm. Dziadowa Kłoda)

Komendanci Straży Pożarnej w Oleśnicy:

- mjr pożarnictwa Michał Ryglicki – 1953 – 1975 Komendant Powiatowy Straży Pożarnych,
- mjr pożarnictwa Michał Ryglicki – 1975 – 1980 Komendant Rejonowy Straży Pożarnych,
- mjr pożarnictwa Stefan Sypko – 1980 – 1991 Komendant Rejonowy SP,
- asp. Tadeusz Szczepaniak – 1991 – 1992 p.o. Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej,
- kpt. Zbigniew Kania – 1992 – 1993 Komendant Rejonowy PSP,
- st. bryg. Stefan Buras – 1993 – 1994 Komendant Rejonowy PSP,
- mł. bryg. Zbigniew Szklarski – 1994 – 2002 Komendant Powiatowy PSP,
- st. bryg. Zbigniew Kania – 2002 – 2006 Komendant Powiatowy PSP,
- bryg. Jacek Noworycki – 2006 – 2019 Komendant Powiatowy PSP,
- st. bryg. Andrzej Fischer – od 2019 – Komendant Powiatowy PSP,

Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnicy:

- st. kpt. Tadeusz Szczepaniak 1992 – 2011,
- bryg. Andrzej Fischer 2012 – 2019,
- mł. bryg. Łukasz Słoma – od 2019,

Kalendarium ważniejszych wydarzeń:

- 1994 - Pozyskanie nowego samochodu SLRt Volkswagen T4 do JRG w Oleśnicy (obecnie pojazd znajduje się w OSP w Ligocie Polskiej),
- wrzesień 1995 – tragiczny pożar fabryki mebli AIDA w Oleśnicy (zginęło 5 osób),
- 2001 – Pozyskanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2/24 MAN Star do JRG Oleśnica (obecnie pojazd znajduje się w OSP w Drołtowicach),
- luty 2004 – tragiczny pożar budynku wielorodzinnego przy ul. Bratniej w Oleśnicy (zginęło 6 osób),
- 2005 – Pozyskanie użytkowanego w KM PSP we Wrocławiu samochodu drabiny SCD-37 Jelcz (dotychczas użytkowany pojazd SD-30 IFA został przekazany do OSP w Bierutowie), otrzymanie nowego skokochronu ratowniczego do JRG Oleśnica, zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr Suzuki Vitara do JRG w Oleśnicy,
- 2007 – Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4/30 do JRG Oleśnica (obecnie znajduje się w JRG w Sycowie, użytkowany wcześniej samochód GCBA 6/32 został przekazany do OSP Sokołowice)
- 2008 – Zakup nowych aut: rozpoznawczo-ratowniczego SLRr Tata Xenon, a także średniego ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 Iveco do JRG Oleśnica (zastąpił GBA 2/5/16 Star, który został przekazany do JRG w Sycowie – obecnie w OSP Syców),
- 2010 – Zakup samochodu operacyjnego SLOp Dacia Duster do Komendy, a także pozyskanie ciężkiego samochodu gaśniczego z zapasem środka pianotwórczego GCBA 8/60 Scania do JRG Oleśnica i zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 MAN do JRG Syców (po wypadku w 2017r. pojazd został skasowany),
- 2011 – Zakup samochodu operacyjnego SLOp Dacia Sandero do Komendy, a także łodzi z przyczepą i silnikiem zaburtowym do JRG Syców,
- 2012 – Pozyskanie Mikrobusa Renault Trafic do Komendy,
- 2014 – Realizacja termomodernizacji obiektów JRG w Sycowie oraz budynku Komendy w Oleśnicy,
- 2015 – Pozyskanie nowej drabiny samochodowej SCD-40 Magirus (SCD-37 został przekazany do OSP Bierutów) i samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr Mitsubishi L200 z modułem gaśniczym do JRG Oleśnica (SLRr Suzuki został przeniesiony do JRG w Sycowie), a także zakup nowego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw Iveco Daily do Komendy (dotychczas użytkowany SLKw Lublin został przekazany do OSP Drołtowice),
- lipiec i sierpień 2015 – pożary bardzo duże zakładów ILPEA w Chełstówku i Twardogórze, wielomilionowe straty materialne, uratowane mienie wartości kilkuset milionów złotych,
- 2017 – zakup skokochronu ratowniczego do JRG w Sycowie,
- wrzesień 2017 – w czasie jazdy alarmowej do zdarzenia wypadkowi uległ pojazd GBA 2,5/16 MAN z JRG w Sycowie (3 strażaków zostało poszkodowanych, w tym jeden (mł. kp. B. Komin) po zakończeniu leczenia przeszedł na rentę inwalidzką; samochód z uwagi na uszkodzenia nie nadawał się do dalszej eksploatacji),
- 2018 – pozyskanie SRt Scania do JRG w Sycowie, pozyskanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,9/16 Renault do JRG w Oleśnicy (w miejsce GBA 2/24 MAN Star, który został przeniesiony do JRG Syców),
- 2019 – wprowadzenie do podziału bojowego w JRG w Sycowie użytkowanego (2010r.) w KP PSP w Zgorzelcu podnośniko-drabiny SHD - 25 MAN w miejsce podnośnika hydraulicznego SH-18 Star (został przekazany do OSP w Międzyborzu),
- 2020 – pozyskanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/16 Renault do JRG w Sycowie (w miejsce GBA 2/24 MAN Star, który został przeniesiony do OSP Drołtowice), zakup nowego skokochronu ratowniczego do JRG w Oleśnicy,
- 2021 – pozyskanie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/36 Scania P370 XT (w miejsce GCBA 8/60, który wzmocnił potencjał ratowniczy JRG w Sycowie), zakup nowego samochodu SLRr Isuzu D-max z agregatem gaśniczym wysokociśnieniowym na wyposażenie JRG w Sycowie (zastąpił pojazd SLRr Suzuki Grand Vitara, który został przekazany strażakom w Ukrainie), zakup nowego samochodu SLOp KIA Sportage na potrzeby Komendy.
- sierpień 2022 – działania gaśnicze we Francji modułów gaśniczych GFFFV Wrocław i Szczecin (łącznie 146 strażaków i 49 pojazdów). Wsparcie ratowników walce z pożarami, jakie występowały w południowo-wschodniej kraju. W ramach modułu udział brał zastęp 3 strażaków Komendy samochodem GCBA 5/36 Scania P370 XT.

W Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnicy (w Oleśnicy i Sycowie) znajduje się ogółem 16 pojazdów, w tym 6 gaśniczych oraz 10 specjalnych.

Komenda Powiatowa PSP w Oleśnicy posiada następujące pojazdy:

Samochody kwatermistrzowskie:
SLKw Iveco New Daily,
Samochody operacyjne:
SLOp KIA Sportage,
SLOp Dacia Duster,
SLOp Dacia Sandero,
Samochody do przewozu osób:
SLBus Renault Trafic,
Pojazdy w JRG Oleśnica:

Samochody gaśnicze:
GBA-Rt 2,5/16 Iveco,
GBA-Rt 2,9/16 Renault,
GCBA 5/36 Scania.
Samochody specjalne:
SCD-40 Iveco Magirus,
SLRr Mitsubishi L200.
Pojazdy w JRG Syców:

Samochody gaśnicze:
GCBA-Rt 4/30 Mercedes,
GBA-Rt 3/28 Renault,
GCBA 8/60 Scania.
Samochody specjalne:
SHD - 25 Man
SRt Scania,
SLRr Isuzu D-max.
Strażacy Komendy, oprócz realizacji swoich codziennych zadań, mają również osiągnięcia sportowe na poziomie wojewódzkim, jak i krajowym.

Od 1999r., kiedy miała miejsce reforma administracyjna, drużyna KP PSP w Oleśnicy w siatkówce plasuje się w czołówce klasyfikacji medalowej wśród komend PSP województwa dolnośląskiego (7-krotnie zajęliśmy I miejsce, 6-krotnie II miejsce, 7-krotnie III miejsce). Strażacy stanowią trzon kadry wojewódzkiej w zawodach szczebla krajowego. Strażacy z Komendy odnosili również sukcesy odnosząc zwycięstwa w badmintonie i tenisie ziemnym w rozgrywkach rangi wojewódzkiej oraz krajowej.

Ponadto strażacy KP PSP w Oleśnicy z powodzeniem uczestniczą w rozgrywkach piłki nożnej halowej, w biegach ulicznych, biegach narciarskich, siatkówce plażowej, kolarstwie oraz sporcie pożarniczym.

Należy pamiętać, że Komenda Powiatowa PSP w Oleśnicy nie realizuje swoich zadań tylko na terenie administracyjnym powiatu. W ramach obszaru chronionego, strażacy JRG w Sycowie biorą udział również w działaniach na terenie powiatu kępińskiego, ostrzeszowskiego i ostrowskiego, a strażacy z JRG w Oleśnicy w powiecie wrocławskim. Ponadto siły naszej Komendy stanowią część odwodu operacyjnego Komendanta Wojewódzkiego PSP (kompania gaśnicza „Oleśnica”), a także Komendanta Głównego PSP. Wydzielone środki mogą realizować działania ratownicze nie tylko na terenie województwa, czy kraju, ale również poza jego granicami (w ramach modułu gaśniczego do działań międzynarodowych GFFFV „Wrocław” ).

Państwowa Straż Pożarna poprzez 30 lat swojego funkcjonowania zmienia się oraz dostosowuje do nowych wyzwań i zadań, które przed nią zostały postawione. Nowe dziedziny ratownicze, zagrożenia cywilizacyjne oraz rozszerzony wachlarz czynności realizowanych przez strażaków, nie tylko podczas akcji ratowniczych, stanowią wyzwania, z którymi przyszło się zmierzyć.

KP PSP w Oleśnicy

* * *

rd

Podziel się tym artykułem na Facebooku

reklama
reklamareklamareklama

Komentarze Facebooka

Ostatnio dodane
Zobacz więcej
Wersja strony: stacjonarna / mobilna
PW Media © 2009- 2023 @:
Nawigacja: Kontakt z redakcją i reklama / Regulamin / Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / YouTube