reklama
reklamareklamareklama
Dziś jest poniedziałek, 18 stycznia. Imieniny Małgorzaty, Piotra, Liberty.
MojaOlesnica.pl na Facebooku

Dobre praktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Aktualności17.11.2020 o 20:36Komentarzy:
Publikujemy obszerny artykuł na temat dobrych praktyk Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.DOBRE PRAKTYKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY

CHARAKTERYSTYKA DOMU I GRUPY BENEFICJENTÓW

Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy jest ośrodkiem wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

W życiu człowieka dojrzałego ulegają zmianie dotychczasowe role: społeczne, rodzinne, zawodowe. Musi on pogodzić się ze spadkiem sił fizycznych, przejściem na emeryturę, co często związane jest z uzyskiwaniem mniejszych niż dotychczas dochodów.

Osoby starsze stają przed koniecznością pogodzenia się ze śmiercią współmałżonka, odchodzeniem osób im bliskich, które dotychczas stanowiły o ich poczuciu bezpieczeństwa. Seniorzy w zależności od indywidualnych cech osobowościowych przejawiają problemy w utrzymaniu relacji międzyludzkich, zamykają się w domach, izolują, ograniczają swoją aktywność społeczną.

Osoby te szczególnie odczuwają potrzebę bycia użytecznym, szukają uznania, bezpieczeństwa psychicznego, życzliwości, przyjaźni, poczucia przynależności do grupy i zajmowania w niej określonego miejsca. Wraz ze spadkiem samodzielności życiowej charakterystyczna jest nasilająca się chęć poczucia sprawstwa chociażby w zakresie najdrobniejszych rzeczy tj. wybór diety.

Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy mając świadomość powyższej sytuacji podejmuje działania, mające na celu zaspokojenie potrzeb oleśnickich seniorów w kilku kluczowych obszarach: aktywizacja, kompensacja, integracja, profilaktyka, opieka.

W procesie aktywizacji kluczową rolę odgrywa fakt, że nasi Seniorzy są często nie tylko uczestnikami oferowanych zajęć, ale ich realizatorami, współautorami.

Szczególna uwaga poświęcana jest ich indywidualnym zainteresowaniom, a także możliwościom, wynikającym ze stanu psychofizycznego. Bardzo ważną rolę odgrywają tu dobre relacje pomiędzy Seniorami, a zatrudnioną kadrą. Pracownicy DDS+ budzą wśród beneficjentów zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i akceptację. Dzięki temu Seniorzy chętnie udzielają informacji zwrotnych na temat przeprowadzonych form aktywizacji, zajęć. Dzielą się wrażeniami, a także swobodnie wyrażają swoje potrzeby.

DZIAŁANIA PRZED ZAWIESZENIEM STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI

W okresie od 1 stycznia do 12 marca 2020 roku realizowano wszechstronne formy aktywizacji uczestników DDS+ w następujących obszarach: działalność społeczna, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną, profilaktyka, aktywność edukacyjna.

W ramach działalności społecznej podejmowane były działania międzypokoleniowe. Sprzyjały one integracji, budowaniu współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy dziećmi, a seniorami. Wielokrotnie gościliśmy w DDS+ dzieci z oleśnickich szkół i przedszkoli. Seniorzy angażowali się w życie społeczne i kulturalne miasta poprzez udział w wydarzeniach tj. Obchody 765. Urodzin Miasta Oleśnicy, koncert Nikoli Wardy w MOKiS w Oleśnicy. Wzięliśmy udział w konkursie artystycznym „Oleśnica Dwurnikiem”.

Zainicjowaliśmy akcję „Poczytaj mi Babciu. Poczytaj mi Dziadku”, polegającą na czytaniu przez seniorów bajek i baśni polskich przedszkolakom ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich. Organizowaliśmy tematyczne spotkania z okazji tj. dzień babci i dziadka, walentynki, zakończenie karnawału. DDS+ działał na rzecz społeczności lokalnej, a zwłaszcza osób z rejonu rewitalizacji miejskiej.

W ramach rozwoju współpracy międzypokoleniowej, kształtowania postawy szacunku dla osób starszych, Seniorzy wystawili teatrzyk „Rzepka” dla dzieci.

W zakresie dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną prowadziliśmy gimnastykę ogólnousprawniającą dla wszystkich uczestników, a także w zależności od stanu zdrowia (braku przeciwskazań zdrowotnych) ćwiczenia na przyrządach, gimnastykę „zdrowy kręgosłup” w grupach do pięciu osób oraz rehabilitację indywidualną z fizjoterapeutą (kinesiology taping, terapia manualna, porady fizjoterapeutyczne, magnetoterapia).

Realizowano również zajęcia sportowe, które prowadziła instruktorka Klubu Sportowego Hikari Oleśnica.

W celu kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych prowadzone były pogadanki profilaktyczne o zróżnicowanej tematyce.

Wśród działań profilaktycznych prowadzone były zajęcia z zakresu stymulacji pamięci, spostrzegawczości, a także gry zespołowe, rozwijające umiejętność współpracy.

W odniesieniu do aktywności edukacyjnej prowadzone były takie formy aktywizacji, jak: kalambury, indywidualna stymulacja utraconych umiejętności, język migowy (ćwiczenie motoryki małej), indywidualne poradnictwo socjalne oraz pomoc w obsłudze nowych technologii, filmoteka seniora (komedie, a także filmy o tematyce historycznej i kształtujące postawy społeczne).

Seniorzy realizowali swoje młodzieńcze aspiracje, zdolności poprzez warsztaty muzyczne oraz terapię zajęciową, które były prowadzone metodą indywidualną i grupową. Obydwie formy cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony uczestników DDS+. Udział we wspomnianych zajęciach i wydarzeniach przeciwdziałał izolacji, marginalizacji społecznej.

Proponowane formy aktywności zapewniały uczestnikom poczucie przynależności, akceptacji. Przeciwdziałały nudzie, bezczynności, monotonii, mobilizowały do wyjścia z domu, dbania o własny wygląd i utrzymania kontaktu z innymi ludźmi.

DZIAŁANIA W CZASIE ZAWIESZENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI

W okresie od 13 marca 2020 roku do 12 czerwca 2020 roku działania stacjonarne Dziennego Domu Senior+ były zawieszone z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego.

W tym czasie podejmowane były na rzecz uczestników DDS+ działania w formie zdalnej, a także bezpośredniej, gdy wymagały tego indywidualne okoliczności życiowe seniora.

Zainicjowano szereg akcji tj. „Senior aktywny, pełny życia i zaangażowany”, w ramach której seniorzy przesyłali zdjęcia podejmowanych przez siebie aktywności. Zdjęcia były publikowane na profilu DDS+ na Facebooku.

Kadra DDS+ nagrywała i publikowała na wspomnianym profilu na Facebooku filmy –

22 instruktaże z zakresu arteterapii oraz 13 słuchowisk baśni i legend polskich.

Zachęcano seniorów do włączania się w w/w działania poprzez wspólne tworzenie prac i rozwijanie więzi międzypokoleniowych z wnukami. Prowadzono indywidualne wsparcie seniorów najbardziej dotkniętych społecznymi skutkami COVID-19 w postaci wizyt, codziennych rozmów wspierających (telefonicznych i osobistych).

Pomagano seniorom w kontaktach z innymi instytucjami, a zwłaszcza z przychodniami. Według zgłaszanych potrzeb dokonywano zakupów artykułów spożywczych, opłacano rachunki, realizowano recepty lekarskie.

Wprowadzano dostarczanie obiadów dla osób wymagających takiej formy pomocy.

Od 18 maja do 10 czerwca odwiedzano seniorów w ich miejscu zamieszkania, a także chodzono z nimi na spacery. Celem tej inicjatywy była poprawa samopoczucia i kondycji psychicznej uczestników, w związku z bieżącą izolacją (poczuciem osamotnienia). W trakcie spacerów i wizyt przestrzegano bieżących zaleceń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. We wspomnianym okresie odbyto 63 wizyty/spacery z seniorami.

DZIAŁANIA W OKRESIE OD 15 CZERWCA DO 19 PAŹDZIERNIKA

Od 15 czerwca wznowiono działania stacjonarne w Dziennym Domu Senior+ z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego i wszelkich rekomendacji dotyczących funkcjonowania placówek dziennego pobytu.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 dużą rolę przywiązujemy do edukacji profilaktycznej oraz podnoszenia świadomości Seniorów w zakresie dbania o higienę i stosowania się do aktualnie panujących obostrzeń.

Kontynuujemy w internecie inicjatywy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych beneficjentów i mieszkańców Oleśnicy w czasie zawieszenia stacjonarnej działalności tj. instruktaże z arteterapii i słuchowiska dla dzieci z baśniami, legendami.

Opublikowaliśmy dotąd 13 filmów instruktaży w ramach cyklu „Inspiracje na weekend” oraz 6 słuchowisk „Poczytaj mi Babciu. Poczytaj mi Dziadku. Online”. Instruktaże nagrywane są przez zatrudnioną kadrę, natomiast narratorami słuchowisk są nasi Seniorzy.

W ramach aktywności społecznej wzięliśmy udział między innymi w konkursach: „Przegląd Wokalny Sonoro Online”, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy. W ostatnim czasie nasi Seniorzy przygotowali pracę artystyczne na dwa konkursy: „fantazyjnie przyozdobiony parasol” oraz „artystycznie ozdobioną maseczkę" organizowane przez Wrocławskie Centrum Seniora w ramach obchodów Wrocławskich Dni Seniora 2020. Już dziś wiemy, że prace uzyskały uznanie komisji konkursowej i zdobyły nagrody oraz wyróżnienia. Sam fakt uczestnictwa w różnych konkursach przyczynia się do wzrostu samooceny seniorów, a także dodatkowo mobilizuje ich do aktywności.

W miesiącu lipiec i sierpień odbyliśmy dwie wycieczki krajoznawcze. Pierwsza z nich pod hasłem „Oleśnica oczami Seniora” miała aspekt historyczny (zwiedzanie najbardziej popularnego zabytku miejskiego – Zamek Książąt Oleśnickich), integracyjny, ale też sentymentalny. Seniorzy chętnie dyskutowali, wymieniali się anegdotami na temat Oleśnicy i jej historii. Dużą wartością osób starszych, choć często niedocenianą są ich wspomnienia z przeszłości. Są naocznymi świadkami, uczestnikami historii.

Druga wycieczka miała aspekt typowo krajoznawczy. Seniorzy zwiedzili Dolinę Baryczy, zapoznali się z historią tego miejsca, a także mieli okazję do wspólnej, muzycznej integracji przy akompaniamencie na gitarze.

Organizowane wycieczki nie tylko dobrze wpływają na samopoczucie Seniorów, ale także rozwijają relacje interpersonalne pomiędzy nimi. Dla wielu uczestników jest to okazja do zwiedzenia miejsc dotąd im nieznanych.

Organizujemy również cykliczne warsztaty, cykle 2-3 tygodniowe, których celem jest rozwój samoświadomości seniorów i motywowanie do zwiększonej aktywności.

W miesiącu lipiec przeprowadziliśmy warsztaty „Senior w świecie owoców”, których głównym założeniem było wykształcenie u osób starszych zdrowych nawyków żywieniowych, czyli podwyższenia konsumpcji rodzimych owoców. W trakcie warsztatów korzystaliśmy z ich zdrowotnych właściwości. Poprzez artystyczny charakter warsztatów – degustację, malarstwo, czyli wpływanie na wszystkie zmysły zwróciliśmy uwagę na to, że mamy wpływ na nasze zdrowie.

W miesiącu sierpień z kolei zrealizowaliśmy dwutygodniowy cykl „Olimpiada Senioralna”,

w ramach której Seniorzy podzieleni na trzy zespoły brali udział w wielu konkurencjach z zakresu terapii, stymulacji pamięci, aktywności fizycznej, gier zespołowych. Cele „Olimpiady Senioralnej” były następujące: dalsza integracja uczestników DDS+, ćwiczenie umiejętności współpracy zespołowej, wymiana doświadczeń, posiadanych umiejętności, rywalizacja oparta na zasadach „fair play”, wspieranie aktywnego trybu życia Seniorów.

Rozpoczęliśmy też cykliczne spotkania z dietetykiem, zatrudnionym w MOPS Oleśnica pod nazwą „Przepis na zdrowie”. Celem indywidualnych, jak i grupowych spotkań z dietetykiem jest pokazanie beneficjentom DDS+ korzystnego wpływu diety na ich organizm poprzez wdrażanie do jadłospisów i akceptowanie zdrowotnych zaleceń dietetycznych dla osób starszych.

Istotna jest też nauka zdrowego stylu życia w zakresie diety optymalnej ze względu na wiek i stan zdrowia, ponadto poznanie doświadczeń uczestników grupy w zakresie kultury odżywiania wynikającej z różnych tradycji, obyczajów, regionów pochodzenia beneficjentów.

Jednocześnie prowadzimy różnorodne formy wsparcia dostosowane do indywidulnych możliwości seniorów w wielu obszarach. Można je podzielić następująco: kulturalno-receptywne (oglądanie wybranych programów telewizyjnych, korzystanie z różnych ofert), kulturalno-kreatywne (twórczość własna, wymiana doświadczeń, udział w różnych konkursach, udział w terapii zajęciowej), wiedzy (czytelnictwo, udział w prelekcjach, spotkaniach), ludyczno-towarzyskie (gry towarzyskie, spotkania w małych grupach osób posiadających zbieżne zainteresowania, rozmowy towarzyskie, wymiana poglądów, udział w imprezach okolicznościowych tj. obchody imienin, urodzin, uczestnictwo w zabawach towarzyskich), rekreacyjne (sport, gimnastyka, rehabilitacja, spacery, wycieczki, wypoczynek bierny).

Szczególnej uwagi wymagają osoby z postępującą demencją. Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszy się terapia orientacyjna (odnajdywanie się w czasie i przestrzeni poprzez czytanie gazet, przeglądanie albumów ze zdjęciami, słuchanie audycji telewizyjnych).

Prowadzimy również systematycznie warsztaty muzyczne dla Seniorów dostosowane do ich potrzeb i możliwości (słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie). Te zajęcia pozwalają naszym Beneficjentom wydobyć z siebie skumulowane emocje. Poprawiają ich samoocenę, samopoczucie oraz angażują do wysiłku umysłowego i fizycznego. Chętnie śpiewane przez Seniorów piosenki z ich młodzieńczych lat przypominają im konkretne wydarzenia z przeszłości. Dzięki tym zajęciom Seniorzy mają okazję polepszyć swoją koordynację ruchową poprzez m.in. improwizację ruchową.

W DDS+ działa grupa wokalna „Oleśniczanie Młodzi Duchem”, która poprzez występy muzyczne promuje wśród społeczności lokalnej ideę Seniora aktywnego, zaangażowanego w życie społeczności lokalnej.

W ramach warsztatów profilaktycznych nasi Seniorzy rozpoczęli spotkania z psychologiem metodą indywidualną i grupową. W trakcie warsztatów Seniorzy byli motywowani do szeroko rozumianej aktywności, uświadamiani na temat specyfiki potrzeb i ograniczeń wynikających z wieku. Ukazywane im były sposoby radzenia sobie ze wszystkimi barierami funkcjonalnymi. Wskazywano na różnorodność twórczych wyzwań pozwalających czerpać satysfakcję z życia.

Kolejną propozycją realizowaną w DDS+ były warsztaty komputerowe. Celem szkoleń komputerowych była pomoc grupie senioralnej w użyciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które powszechne są w wielu dziedzinach życia codziennego. Zapewnienie dostępności cyfrowej przeciwdziała marginalizacji społecznej osób starszych.

Seniorzy uczęszczali na warsztaty ceramiczne, które są cenioną na całym świecie formą spędzania wolnego czasu. Nasi Beneficjenci mogli oderwać się od codziennych obowiązków, zrelaksować się i sprawdzić swój twórczy potencjał.

Aktywność fizyczna osób starszych jest czynnikiem warunkującym zdrowie, sprawność ruchową oraz dobre samopoczucie. Dlatego też warto o niej pamiętać, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb i możliwości. Dla naszych Seniorów przygotowaliśmy zajęcia sportowe – zumbę oraz taniec towarzyski z elementami tańca integracyjnego.

AKTUALNE DZIAŁANIA

W okresie od 20 października roku działania stacjonarne Dziennego Domu Senior+ są ponownie zawieszone z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną COVID-19. Nie oznacza to jednak, że zapomnieliśmy o naszych Seniorach.

Przygotowaliśmy szereg działań i inicjatyw dla naszych podopiecznych, które stopniowo wdrażamy. Działania są skierowane bezpośrednio na rzecz seniorów, ale też ukierunkowane do społeczności lokalnej. Chcemy otoczyć osoby starsze adekwatnym do potrzeb i możliwości wsparciem, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa.

Działania alternatywne obejmują między innymi filmiki publikowane na profilu Dziennego Domu Senior+ na Facebooku. „Inspiruj się z Nami międzypokoleniowo”, czyli instruktaże z zakresu arteterapii łatwe i przyjemne dla całych rodzin. „Spędzamy czas zdrowo, przyjemnie i bezpiecznie”, filmiki ukazujące domowe zajęcia, które Seniorzy mogą wykonywać w wolnym czasie. „Poczytaj mi Babciu. Poczytaj mi Dziadku. Online”, słuchowiska baśni i legend polskich w wykonaniu naszych Seniorów. „Inspiracje weekendowe” czyli instruktaże z zakresu arteterapii, dedykowane osobom starszym.

Przygotowaliśmy też propozycję „Niezbędnik Seniora” czyli zbiór najważniejszych informacji na temat aktualnej sytuacji, zaleceń, wytycznych dedykowanych osobom starszym z całego tygodnia dla osób starszych. Niezbędnik będzie publikowany na profilu DDS+ oraz przesyłany naszym Beneficjentom w postaci SMS.

Działania bezpośrednie obejmą możliwość indywidualnej rehabilitacji oraz terapii zajęciowej w miejscu zamieszkania naszych Beneficjentów. Uzyskają oni również poradnictwo socjalne dostosowane do ich aktualnej sytuacji życiowej. Pomożemy im w obsłudze nowych technologii, co ma zwiększyć dostępność cyfrową. Jest to szczególnie ważne w obecnym okresie. Przygotowujemy dla osób starszych publikację „Senior aktywny fizycznie i zdrowy”, czyli pakiet ćwiczeń ogólnousprawniających, dostosowany do indywidualnych możliwości oraz stanu zdrowia naszych Seniorów.

Według zgłoszonych potrzeb zabezpieczamy Seniorów w ciepłe posiłki. Dokonujemy zakupów artykułów spożywczych, realizujemy recepty lekarskie, pomagamy w kontakcie z innymi instytucjami. Psycholog współpracujący z naszymi Seniorami prowadzi telefoniczne rozmowy wspierające z osobami deklarującymi potrzebę tego typu pomocy.

Wszelkie działania bezpośrednie były, są i będą prowadzone z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Obecna sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 jest dynamiczna, dlatego nasze działania były, są i będą stale dostosowywane do aktualnych obostrzeń, a przede wszystkim potrzeb osób starszych.

PROWADZONA POLITYKA SENIORALNA

Starość jest procesem, którego z naturalnych przyczyn nie można zatrzymać, lecz jej skutki, zwłaszcza te negatywne, można ograniczyć lub zwolnić ich tempo.

Właśnie dlatego prowadzona polityka senioralna w Oleśnicy skupia się na trzech obszarach: aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna.

Jej celem jest wspieranie idei zaangażowania społecznego osób starszych, aktywnego udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej.

Pozwala to na wykorzystanie nieocenionego potencjału osób starszych – wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego i życiowego oraz chęci działania na rzecz społeczeństwa.

Senior może i powinien być nie tylko odbiorcą kultury, ale jego twórcą. Kultura stanowi przestrzeń dla partycypacji społecznej, budowania sieci relacji między ludźmi i tworzenia więzi wewnątrz- i międzypokoleniowych.

Z kolei uczestnictwo osób starszych w kulturze jest energiczną formą społecznego zaangażowania się. Sprzyja wykorzystaniu intelektualnych zasobów twórczych Seniorów.

Należy pamiętać, że bycie samodzielnym ma wpływ nie tylko na sprawność intelektualną i fizyczną seniora, ale też utrzymuje jego dobre samopoczucie, poprawia samoocenę i wpływa na jego relacje z otoczeniem. Właśnie te cele staramy się osiągnąć poprzez funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy.

Więcej zdjęć i informacji znajdziecie Państwo: na naszym profilu na Facebooku: Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy oraz na stronie internetowej www.mopsolesnica.gov.plTekst sponsorowany

Podziel się tym artykułem na Facebooku

reklama
reklama

Komentarze Facebooka

Ostatnio dodane
Zobacz więcej
Wersja strony: stacjonarna / mobilna
PW Media © 2009-2020. @:
Nawigacja: Kontakt z redakcją i reklama / Regulamin / Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / YouTube