reklama
reklamareklama
Dziś jest środa, 17 lipca. Imieniny Anety, Aleksego, Julietty.
MojaOlesnica.pl na Facebooku

Radna o finansowaniu modernizacji

2.07.2018 o 09:28Komentarzy: 62Kategoria: Aktualności
Władze Oleśnicy planują przekazać województwu pieniądze na modernizację ulicy Dobroszyckiej. Publikujemy materiał nadesłany przez radną Małgorzatę Lipską.


Publikujemy stanowisko radnej Małgorzaty Lipskiej

* * *

Finansowanie modernizacji ul. Dobroszyckiej i ronda na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego

Stanowisko wyrażone na sesji Rady Miasta Oleśnicy w dniu 29 czerwca 2018 r., uzupełnione o stan faktyczny i prawny oraz o komentarz.

To jedna z kluczowych dla Miasta inwestycji, nie powinniśmy jednak wyrażać zgody na zwiększenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego z kwoty 4.521.681 zł do kwoty 6.190.195 zł. Nie kwestionuję zasadności udzielenia pomocy finansowej; zwracam uwagę na jej wielkość.

Stan faktyczny i prawny

Ulica Dobroszycka na odcinku od zjazdu Dąbrowa do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego jest drogą wojewódzką, a zatem to Województwo powinno ponosić wszystkie koszty związane z modernizacją. Krytyczne skrzyżowanie obejmuje także ul. Wojska Polskiego, drogę powiatową, a zatem w koszty te powinien zostać włączony budżet Powiatu Oleśnickiego. Budżet Miasta Oleśnicy w ogóle nie powinien być zaangażowany.

Od wielu lat problemem jest wyjazd z ul. Dobroszyckiej od strony miasta w kierunku na Wrocław. Od 2012 r. tj. od chwili oddania obwodnicy Oleśnicy, panuje wzmożony ruch na ul. Dobroszyckiej od strony zjazdu z S8. Zauważalne są problemy z włączeniem się do ul. Wojska Polskiego oraz niebezpieczeństwo dla poruszających się ul. Dobroszycką pieszych i rowerzystów w związku z brakiem w tej ulicy chodników i ścieżek rowerowych.

Jakie działania podjęło Województwo Dolnośląskie - zarządca ul. Dobroszyckiej a jakie Powiat Oleśnicki – zarządca ul. Wojska Polskiego?

Powiat Oleśnicki od początku nie zabierał głosu.

Do 2015 r. władze Województwa Dolnośląskiego nie podejmowały żadnych działań w kierunku modernizacji ul. Dobroszyckiej, gdyż planowały połączenie ciągu dróg wojewódzkich i krajowych z Wrocławia z drogą wojewódzką w kierunku na Bierutów poprzez S8 i węzeł Gęsia Górka.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XVII/440/15 z 30 grudnia 2015 r. wprowadził do Wieloletniej Prognozy Finansowej podzadanie pn. „Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020. W tym samym czasie Zarząd Województwa zdecydował o finansowaniu tego zadania, ale w ramach kwot przewidzianych w ZIT a zatem ze środków unijnych.

Zarząd Województwa uchwałą nr 1976/V/16 z dnia 16 marca 2016 r. zobowiązał Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu do realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 a zatem – także do pozyskania środków unijnych.

W dniu 10 stycznia 2018 r. całkowita wartość projektu wynosiła 4 mln zł. Do kwietnia 2018 r. Województwo nie przewidywało finansowego zaangażowania z własnego budżetu.

Co zrobiły władze Miasta zanim przystąpiono do realizacji zadania?

Miasto Oleśnica zgłosiło do realizacji w ramach ZIT zadanie, obejmujące przebudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Dobroszyckiej oraz ul. Dobroszyckiej do S8, na etapie tworzenia ZIT a zatem przed 2015 r.

W dniu 25 listopada 2015 r. zawarto porozumienie z Województwem, w którym oszacowano, że całkowita wartość zadania to 4 mln zł. Porozumienie zakładało udział środków unijnych w wysokości 85% (z ZIT WrOF oraz z EFRR RPO WD) oraz budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 15%, ale żadnych środków wojewódzkich. Oznaczało to obciążenie dla Miasta w wysokości ok. 600 tys zł. Porozumienie przewidywało poniesienie przez Miasto wszystkich kosztów niekwalifikowanych a zatem przewyższających kwotę 4 mln zł.

Rada Miasta Oleśnicy po raz pierwszy podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację tego zadania w grudniu 2017 roku – w wysokości 700 tys zł. W lutym 2018 r. kwota ta zmalała do ok. 600 tys zł

Realizacja zadania

W roku 2016 r. przystąpiono do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, m.in. przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Oleśnicy, w wyniku czego zakres prac uległ zwiększeniu o dodatkowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Jarzynową, dodatkowy pas prawoskrętu z centrum miasta w ul. Dobroszycką, utworzenie skrzyżowania z ul. Trzebnicką i drogę dojazdową z ul. Trzebnickiej.

Ze swej strony:
uczestniczyłam w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Oleśnicy w październiku 2016 r., zgłaszając pisemne propozycje do PFU:
- o wyznaczenie granicy obszaru modernizacji bliżej węzła Dąbrowa;
- o przeniesienie ronda ze skrzyżowania z ul. Owocową na skrzyżowanie z ul. Jarzynową;
- o dodatkowe zjazdy z ul. Dobroszyckiej do poszczególnych nieruchomości;
- o ścieżkę rowerową do samej Dąbrowy.
Wszystkie propozycje zostały uwzględnione w PFU, przy czym dodatkowe zjazdy zostały pozostawione w gestii inwestora.

Postępowanie przetargowe rozpoczęto w styczniu 2018 r.

26 stycznia 2018 r. ogłoszono I przetarg.

Ze swej strony:
zgłosiłam uwagi do dokumentacji przetargowej dotyczące dodatkowych zjazdów i otrzymałam wyjaśnienia: w związku z przyjętym rozszerzeniem zakresu rzeczowego innych zjazdów w ramach tego zadania nie przewiduje się; mogą zostać wykonane przez Miasto.

22 marca 2018 r. - otwarcie ofert w I przetargu:
Eurovia Polska S.A. - cena ofertowa brutto ok. 14,3 mln zł, okres gwarancji: 120 mies.
Berger Bau Polska Sp. z o.o. cena ofertowa brutto ok. 17,3 mln zł, okres gwarancji: 120 mies.
Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania to ok. 3,3 mln zł

Burmistrz Oleśnicy w dniu 28 marca 2018 r. podpisał Aneks nr 2, który nie wprowadził zmian do wielkości pomocy dla Województwa; nadal jest to 600 tys zł.

Ze swej strony
29 marca 2018 r. - na sesji Rady Miasta Oleśnicy wystąpiłam o udzielenie informacji i udostępnienie treści porozumienia z Województwem; odpowiedź otrzymałam w kwietniu, dokumenty odebrałam 25 maja 2018 r. (!)

5 kwietnia 2018 r. - wysłałam pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyjaśnienia kwestii finansowania zadania, w tym jego całkowitej wartości i udziału środków Województwa;
W dniu 18 kwietnia 2018 r. pismo zostało przekazane do DSDiK z prośbą o informowanie Departamentu Infrastruktury UMWD o załatwieniu sprawy; 25 kwietnia 2018 r. DSDiK udzielił odpowiedzi (informacje przytaczam powyżej).

Jak poinformował burmistrz w kwietniu 2018 r. - uzgodniono z marszałkiem województwa udział budżetu Województwa w finansowaniu zadania w wysokości 50% środków niekwalifikowanych (a zatem powyżej 4 mln zł); postanowiono o unieważnieniu I przetargu i rozpisaniu drugiego razem z przetargiem na tzw. wschodnią obwodnicę. Aneks do porozumienia nie został podpisany.

Moim zdaniem, to bardzo ważny krok i ważne decyzje, ale niesformalizowane i podjęte bez udziału rady miasta.

13 kwietnia 2018 r. unieważniono I przetarg;
16 kwietnia 2018 r. ogłoszono II przetarg ze wskazaniem nowej wartości zadania ok. 7,6 mln zł (oraz przetarg na tzw. wschodnią obwodnicę);

W dniu 25 maja 2018 r. - Rada Miasta Oleśnicy zostaje zaskoczona przedłożonym bezpośrednio na sesję projektem uchwały, w której zwiększa się pomoc finansową dla Województwa z ok. 600 tys. zł do wysokości 4.521.681 zł.

Ze swej strony:
zapytałam, czy nie można było ustalić innych warunków; to inwestycja Województwa i to Województwo powinno ponosić jej koszty. Do zaakceptowania była pomoc w wielkości 600 tys zł. Burmistrz odparł, że od zgody na to dofinansowanie uzależniona jest realizacja inwestycji.
Czy to jest pogląd burmistrza Michała Kołacińskiego czy Zarządu Województwa?

Głosowałam za udzieleniem pomocy w wysokości ok. 4,5 mln zł., podobnie jak pozostałych 20 radnych.

28 maja 2018 r. otwarto oferty w II przetargu:
Eurovia Polska S.A. - cena ofertowa brutto 15,4 mln zł, okres gwarancji: 120 mies.
Pro-Tra Building Sp. z o.o. cena ofertowa brutto 17,4 mln zł, okres gwarancji: 96 mies. Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: 7,6 mln zł

W dniu 29 czerwca 2018 r. - burmistrz wystąpił o zwiększenie pomocy finansowej dla Województwa do wysokości 6.190.195 zł.; całkowity koszt na to zadanie przewidziany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Oleśnicy to 6.451.122 zł.

Rada Miasta Oleśnicy podjęła tę uchwałę 15 glosami „za”, 1 głosem „przeciw”, przy 5 głosach wstrzymujących się.

Ze swej strony:
przedstawiłam analizę bieżącej sytuacji i wyraziłam głos sprzeciwu.

Analiza sytuacji

Poza dyskusją jest potrzeba wykonania zadania, jednak zastanawia potrzeba wsparcia Województwa – nie znamy jej przyczyn; kwestionowana jest wielkość pomocy. Wzrost przewidywanych kosztów inwestycji to wynik gry rynkowej w trakcie postępowania przetargowego oraz kilku innych czynników.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiło ze źle wycenionym zadaniem. Odpowiedzialność za to ponosi DSDiK. Ta jednostka znacznie zaniżyła wartość wskazując na kwotę ok. 3,3 mln zł. W tej chwili zadanie to wyceniono – sądzę, że już prawidłowo – na 7,6 mln zł. Ma to wpływ na dalsze postąpienia oferentów, którzy oceniając wartość zadania z dokumentacji przetargowej mieli pewność, że wartość zadania będzie musiała ulec wzrostowi i pierwszy przetarg zostanie unieważniony.

W postępowaniu przetargowym mamy do czynienia z trzema uczestnikami. Poddając analizie wyniki przetargów i zaproponowane kwoty nasuwa się wniosek, że to postępowanie przetargowe, które jest w tej chwili na etapie otwarcia ofert, należałoby także unieważnić i ogłosić trzeci przetarg. Dlaczego?

Pierwsza firma – Berger Bau –jest znana w Oleśnicy, ponieważ jest to wykonawca przebudowy tzw. „starego szpitala”. Decydując się na tę inwestycję pokazaliśmy, że stać oleśnicki samorząd na rozrzutność – żaden inny przedsiębiorca nie zdecydowałby się na taką inwestycję za taką kwotę. Więc kiedy w pierwszym przetargu Berger Bau proponuje za wykonanie zadania kwotę ponad 17 mln (a pierwotna wartość zadania to ok. 3,3 mln zł) to jest to bardzo wysoka stawka, obliczona na możliwości Oleśnicy, która wskazuje absurdalnie wysoki górny pułap pola negocjacji. W drugim przetargu firma pauzuje – rozumiem, że liczy na to, że wartość tego zadania jeszcze wzrośnie. Jest rok wyborczy, u władzy znajdują się populiści a inwestycja jest miastu potrzebna.

Drugi oferent to Eurovia. Ta firma z kolei gra „na zwyżkę”. W pierwszym przetargu stawka Eurovii jest wysoka, dwukrotnie wyższa niż realna wartość zadania – jest to ok. 14,3 mln zł. Jednak jest bardziej atrakcyjna niż oferta Berger Bau. W pierwszym przetargu firma ta wskazała na punkt wyjścia do dalszych postąpień: 200% realnej wartości zadania. W drugim przetargu oferta była wyższa o 1 mln zł. z uwagi na ofertę Berger Bau. Mało jest prawdopodobne, aby w ciągu kilku miesięcy wzrosły koszty robocizny. Ta oferta w tej chwili jest najatrakcyjniejszą ofertą.

W drugim przetargu pojawił się kolejny oferent, firma Pro-Tra Building, nowy podmiot, który postanowił zakotwiczyć na poziomie wyznaczonym przez Berger Bau, przedstawiając ofertę w granicach 17 mln zł.

Uważam, że następnym przetargu, jaki powinien być ogłoszony, należy zakotwiczyć przy kwocie 7,6 mln zł i zdać się na racjonalną ocenę następnych oferentów. Jest to moja sugestia dla organizatora przetargu, decyzja nie należy do rady miasta.

My jako rada miasta musimy zdecydować, czy będziemy dokładać kolejne blisko 2 mln zł. do tej inwestycji tylko dlatego, że postępowanie przetargowe jest prowadzone w ten a nie inny sposób. Na początku postępowania przetargowego DSDiK źle wyceniło wartość zadania. Sytuacja na rynku wskazuje na dominującą rolę przedsiębiorstw budowlanych i to one dyktują warunki. Następna kwestia to – pozostająca poza moimi możliwościami - analiza dokumentacji przetargowej: czy potrzebne jest spełnienie takich warunków, jakie są wskazane w tej dokumentacji.

Uważam, że podejmując decyzję, nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na tej tej inwestycji. Jako Miasto mamy przed sobą wiele innych inwestycji drogowych: 9,5 km dróg miejskich to drogi gruntowe – budowa od podstaw to koszt rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Mamy plan remontów przedstawiony przez Sekcję Dróg Miejskich, którego wartość do 2021 r. jest szacowana na 12,5 mln zł. Są to tylko inwestycje w drogi miejskie a remontu wymagają także drogi powiatowe.

Konkludując, nie powinniśmy wyrażać zgody na zwiększenie tej pomocy. Wartość w wysokości 4,5 mln zł jest całkowicie wystarczająca w sytuacji, w której jest to inwestycja, która powinna być sfinansowana w stu procentach przez Województwo Dolnośląskie.

Fakty i beletrystyka

Zdaniem burmistrza to beletrystyka, spekulacje. Wyjaśniłam, że korzystam z doświadczenia. Miałam okazję przez dwa i pół roku uczestniczyć w negocjowaniu kontraktów dotyczących inwestycji budowlanych i opieram się na swojej praktyce.

Mieszkańcy powinni wiedzieć, że w wyborach wybierają nie tylko radę miasta, radę powiatu, ale także radnych sejmiku wojewódzkiego, którzy decydują o tego rodzaju wydatkach z budżetu Województwa. Powinni mieć więc wgląd w to, jak są realizowane inwestycje wojewódzkie na terenie miasta.

Na pytanie radnego Damiana Siedleckiego burmistrz wyjaśnił, że Miasto Oleśnica nie jest zaangażowane finansowo w budowę „wschodniej obwodnicy” Oleśnicy. 100% kosztów jest po stronie DSDiK, czyli Województwa. Natomiast w modernizacji ul. Dobroszyckiej, także inwestycji wojewódzkiej, Miasto będzie partycypować w 40%.

Burmistrz zwrócił uwagę na ogólny wzrost kosztów inwestycji budowlanych w ostatnim roku i że musimy to zaakceptować. Trudno w tym momencie jednak nie zauważyć, że już oleśnicki samorząd ma wpływ na „psucie rynku” poprzez decyzję w inwestycję tzw. stary szpital. Teraz następni wykonawcy wychodzą z ofertami znacznie przekraczającymi wartości z kosztorysów inwestorskich i z tego powodu np. płacimy więcej o 20% za budowę ścieżek rowerowych oraz nie będziemy przystępować do przebudowy placu Zwycięstwa. Ta decyzja ma wpływ na wiele następnych.

Radni Piotr Pawłowski (Forum Rozwoju), Robert Sarna (PO), Paweł Bielański i Tadeusz Żółkiewski (Oleśnica Razem) podkreślili znaczenie tej inwestycji dla mieszkańców. Nikt tego nie kwestionuje, podobnie jak potrzeby budowy tzw. „wschodniej obwodnicy”. Sprzeciw jednak budzi przerzucanie przez Województwo kosztów na samorząd Miasta.

Konkluzja

Głosowałam przeciwko zwiększeniu pomocy dla Województwa i zamierzam ponownie wystąpić do władz Województwa Dolnośląskiego w tej sprawie. Gospodarność wśród samorządowców w roku wyborczym nie jest w cenie, ale nie jestem w stanie zaakceptować takiej rozrzutności w wykonaniu radnych Oleśnica Razem, PO i Forum Rozwoju.

Małgorzata Lipska

* * *

rd

reklama

Podziel się tym artykułem na Facebooku

reklama
reklama

Skomentuj

Osoba komentująca oświadcza, że nie będzie publikować treści o charakterze bezprawnym i tym samym akceptuje regulamin. Komentarze internautów nie muszą być zgodne z poglądami redakcji.
Podpis:

Komentarze (62)

Czy nie?4.07.2018 o 20:50

Skoro tak się sprawy mają, to może by tak zażądać sprostowania od burmistrza w formie jakiejś erraty do tej propagandowej gazetki?

Zgłoś
Mieszkaniec4.07.2018 o 16:18

Głupotą jest rondo tam gdzie go być nie powinno. Za daleko za Lidlem a za blisko przed Dobroszycką. Taki banał.

Zgłoś
enre4.07.2018 o 15:30

widać, że większość piszących na forum albo nie ma samochodu albo nie jeździ przez to skrzyżowanie - raz by se postali w korku i wyleczyli z głupoty

Zgłoś
telewizor4.07.2018 o 15:08

gazetka propagandowa burmistrza trafiła do domów. Dobrze że nie mają telewizji, bo byśmy zwariowali.

Zgłoś
ABC4.07.2018 o 12:47

Zgłosić do CBA może każdy, anonimowo, nie musi to być radny. Tylko jakie uzasadnienie podać? Dajcie chociaż jeden poważny argument, żeby nie odrzucili tego w wstępnej weryfikacji jako spam.

Zgłoś
max4.07.2018 o 12:17

Przepłacanie za inwestycje to pierwszy krok do zapaści a nie do rozwoju.

Zgłoś
max4.07.2018 o 12:05

Owe 40% to 6,2 mln zł, które NIE zostanie wydane na drogi miejskie. Na wybudowanie czeka 9,5 km dróg miejskich - to koszt rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Koszt remontów dróg miejskich oszacowano na 12,5 mln zł. A ile jeszcze dróg powiatowych na terenie miasta wymaga remontu?

Zgłoś
Mieszkaniec4.07.2018 o 12:03

Moim zdaniem cały ten przetarg, ktoś z radnych powinien zgłosić do zbadania przez CBA, bo jak chodzi o pieniądze to widać czarno na białym, że to jest prawdopodobnie ustawione.

Zgłoś
max4.07.2018 o 11:58

Z mocy prawa 100% kosztów leży po stronie Województwa i Powiatu. Miasto nie powinno NIC dopłacać. Czy sukcesem jest to, że Miasto ma dopłacić w ok. 40%? Nie.

Zgłoś
To jak to jest?4.07.2018 o 11:04

A w gazetce propagandowej burmistrza jest to przedstawione jako wielki sukces, bo mieli ponieść 50% kosztów tej inwestycji, a dzięki wysiłkom władz będzie to tylko 40%.

Zgłoś
zw-kowalski4.07.2018 o 00:16

Mad. Popatrz gdyby te 6 mln przeznaczyć na wsparcie lokalnych przedsiębiorców i aktywizacje zawodowe bezrobotnych , nawet na budowę lokali mieszkalnych ( nie socjalnych) to byłby wymierny pozytek. Te pieniądze w pewnej formie zostałyby w Oleśnicy. A tak firma zarejestrowana w Poslce otrzyma fakture za uzywanie nazwy spólki matki i wykaże w Polsce strate lub niewielki zysk. A spólka matka czy siostra z siedzibą w Luksemburgu ( 1 600 firm pod jednym adresem wiadomej firmy) zapłaci w Liksemburgu ok 0,5 % podaku dochodowego. Tak to działa. Był zaje fajny artykuł w NIE o tym jak pod jednym adresem w Luksemburgu jest zarejestrowanych ok 1600 najwiekszych spólek w tym IKEA.

Zgłoś
zw-kowalski4.07.2018 o 00:08

Mad. Daleki jestem do wymądrzania się w tej sprawie. Ale w założeniach projektu widać, ze nie chodzi o usprawnienie ruchu a o wydanie kasy. pewien dziennikarz napisał w Newsweek tak " Jak jedzie autostradami czy trasami szybkiego ruchu i widzi te wszystkie ekrany to widzi jak zlecający chce od wykonawcy dostać swoje profity". Sam jak jestem w Polsce to jestem przerażony ilościa tych ekranów czasami w szczerym polu. W Szwecji w niektórych miejscach wystarcza zwykły drewniany niewysoki płot. Prosty do wykonania, naprawienia i konserwowania. Jechałem ostatnio S8 i kilkoma nowymi trasami i widać na tych ekranach wszechobecną rdze. Za kilka trzeba to wymienić. Czy tej inwestycji nie można podzielić na etapy. teraz zrobic to co konieczne pod ziemią i proste rondo. Zabezpieczyć miejsce pod ekrany na przyszłość. Rondo nie polega na budowie zapory z kostki granitowej. Równie dobrze można wykonać niski stożek z asfaltu i oznaczyć to jako rondo. Jeżdze po całej Europie i widuje czesto takie proste rozwiązania. Sam wiesz ile w Polsce zarabia zwykły robotnik na takiej inwestycji. A jakimś cudem budujecie najdroższe drogi w Europie. Ale mi nic do tego.

Zgłoś
polo4713.07.2018 o 21:52

Pani Małgorzata Lipska najlepsza kandydatka na fotel Burmistrza!!!!!!

Zgłoś
Ten obcy3.07.2018 o 18:29

kompetencja pani Radnej Lipskiej widoczna z odległości 20 km, niekompetencja Pana Piechówki i jego kamaryli widoczna nawet nocą. Wyborco patrz komu powierzasz swoje podatki.Mezalians tronu z ołtarzem szkodzi nam podatnikom .Szkoda popiołu na ich głowy

Zgłoś
/3.07.2018 o 15:22

Pan Wojciech Zborowski powinien przedstawić swoje spostrzeżenia Zarządowi Województwa.

Zgłoś
mad3.07.2018 o 15:01

@Wojciech Zborowski, proszę napisać, które warunki przetargu były nie do przejścia dla mniejszych firm polskich. Jeśli poprzeczka została ustawiona za wysoko, bez uzasadnienia, to faktycznie afera, jak za rządów PO. Czy polskie firmy oprotestowały przetarg?

Zgłoś
Anty 3.07.2018 o 14:07

Czyli normalnie myślący są to Żyła, Malczewski, Lipska, Siedlecki, Karczewicz, na których warto głosować, a reszta ma szanse jak zmienią zdanie.

Zgłoś
Pan_Świetlik3.07.2018 o 14:01

@mad Nieudolność władz samorządowych każdego szczebla w dolnośląskim jest porażający.Nikt nie potrafi wcielić w życie zasady porozumienie ponad podziałami a cały czas mamy nieustającą kampanię wyborcżą(jak zresztą jest w całym kraju a nie tylko u nas)...

Zgłoś
amen3.07.2018 o 13:32

Za podwyższeniem pomocy dla Województwa z 4,5 mln do 6,2 mln zł głosowali radni z Oleśnica Razem z W. Bartnikiem i Zb. Nagórnym, ale bez M. Karczewicza, radni Forum Rozwoju (wszyscy, P. Pawłowski, W. Brym i M. Ilski) oraz radny R. Sarna z PO i radna J. Stefani z PS2018. Wymienieni radni jak by ich zapytać to i tak nie wiedzą o co w tym wszystkim chodzi więc nie można się powoływać na ich decyzję. Najsłabsza rada jaką można sobie wyobrazić.Rada parafialna w najgorszym wydaniu.

Zgłoś
inwestor3.07.2018 o 13:24

Dlaczego inwestycja ma być finansowana ze środków unijnych skoro pisory na unię mówią "be". Dlaczego wyciągają brudne łapy po kasę. Proponuję odebrać z inwestycji toruńskich oraz zmusić kler do rezygnacji z poborów wyłudzanych z kasy państwa, Ponadto niech przew. Piechówka pomyśli w swoich obiecankach o pomocy k.k. pomyśli o mieszkańcach.

Zgłoś
reklama
Ostatnio dodane
Myśleli, że ktoś umarł, a to tylko smród
wczoraj/ Aktualności
Policja kontra samochodowy smog
wczoraj/ Aktualności
Sebastian Lelas zatrudniony w urzędzie miasta
wczoraj/ Aktualności
Bajkstajlowcy wrócili z Włoch!
wczoraj/ Sport
Kierowca miał dwa promile!
wczoraj/ Aktualności
Zobacz więcej
reklama
Obserwuj nas
reklama
Wersja strony: stacjonarna / mobilna
PW Media © 2009-2019. @:
Nawigacja: Kontakt z redakcją i reklama / Regulamin / Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / YouTube