reklama
reklama
Oleśnica - MojaOlesnica.pl. Aktualności z Oleśnicy i okolic.
Dziś jest czwartek, 15 listopada. Imieniny Alberta, Leopolda, Odalii.
reklama
reklama
reklama
Dodaj ogłoszenie
Liczba ogłoszeń: 144
reklama
Ogłoszenia samorządowe: Urząd Miasta Oleśnicy
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 19a (obręb Oleśnica):
- działka gruntu nr 6/9 AM 74 o powierzchni 2.551 m2 jest zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym z pomieszczeniami biurowymi i sanitarnymi, o powierzchni użytkowej 1.960,90m2,
- KW dla dz. nr 6/9 AM 74: nr WR1E/00105959/7,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, obszar II, przy ul. Stanisława Moniuszki zatwierdzoną Uchwałą XLVIII/339/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 września 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002 r., Nr 234, poz. 3252) przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej o oznaczeniu 3UP,
- cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 577.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) - w tym wartość prawa własności zabudowań oraz wartość prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/9 AM 74,
- cena sprzedaży w/w nieruchomości - jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1221),
- działka nr 6/9 posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Obszar działki w części zabudowany jest budynkiem użytkowym, w pozostałej części stanowi komunikację oraz teren zieleni z drzewostanem liściastym (dwa drzewa zlokalizowane przy północnej granicy działki) i iglastym oraz kilkuletnimi samosiejkami drzew liściastych. Komunikacje utwardzone w części asfaltem, w części płytami betonowymi. Od strony południowej budynku zlokalizowane są pozostałości bocznego torowiska zapewniającego dostęp do rampy budynku. Teren działki od frontu ogrodzony jest pełnym ogrodzeniem murowanym,
- przebieg sieci uzbrojenia terenu (energia, woda, kanalizacja, gaz, telefon, ciepłociąg) powiązany jest funkcjonalnie z sąsiednią zabudową stanowiącą w przeszłości zorganizowaną całość Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego,
- działka skomunikowana jest z drogą publiczną przez teren działek 6/14, 6/15 i 6/16 AM 74 będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna,
- na działkach nr 6/14, 6/15 i 6/16 AM 74 ustanowiona została bezpłatna i bezterminowa służebność przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika lub właściciela działki numer 6/9 AM 74,
- na działce zlokalizowany jest budynek magazynowo-produkcyjny z pomieszczeniami biurowymi i sanitarnymi, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym i strychem. Budynek wolnostojący,
- budynek uzbrojony był w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, telefoniczną, odgromową. Ogrzewanie budynku poprzez węzeł cieplny z sieci z dala czynnej - obecnie instalacje odłączone, zdekapitalizowane,
- w budynku zainstalowana jest winda towarowa obsługująca magazyny w części podpiwniczonej i dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz waga towarowa - urządzenia nieużytkowane wymagają przeglądu,
- stan techniczny obiektu: zły - wymaga remontu,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
- Budynek magazynowo-produkcyjny sprzedaje się na własność wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.
- Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa znajduje się w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089r.
- Przez okres użytkowania wieczystego nabywca wnosi opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w/w nieruchomości gruntowej, a stawka procentowa tej opłaty wynosi 3%.
- Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
- Terminy płatności opłat rocznych za grunt - płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku. Opłatę roczną należy wnosić do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 18 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).
Wadium wynosi 57.700,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset).
Najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.
3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.
4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (71) 798-21-54 w godz. od 8.00 do 16.00r., poz. 2147, ze zm.).
Nieruchomość można obejrzeć w dniu 14 grudnia 2017r. w godz. od 12.00 do 12.30 po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Miasta Oleśnicy, tel. (71) 798?21-54.
Burmistrz Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, informuje o:

II-przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9:
- działka gruntu nr 65/5 AM 51 o powierzchni 154 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (funkcjonalnie podzielonym na sześć lokali mieszkalnych), figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej parteru, I-piętra i II-piętra 272,56m2 plus poddasze (strych) i piwnice o łącznej powierzchni użytkowej 46,13m2, częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem mieszkalnym i strychem,
- KW - WR1E/00046732/8,
- działka nr 65/5 AM 51 znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Oleśnicy, podlegającego ochronie konserwatorskiej,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod: UC- Tereny centrum usług ogólnomiejskich - Stare Miasto - wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną,
- nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 315.000,00 zł (słownie złotych: trzysta piętnaście tysięcy),
- przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 25 maja 2017r. o godz. 10.45 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta),
- wadium wynosi 31.500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy pięćset). Najpóźniej do dnia 19 maja 2017r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl (w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl (Menu użytkownika - Nieruchomości: Sprzedaż - Kupno).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek - Ratusz ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8.00 do 16.00.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, informuje o:III-przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9:
- działka gruntu nr 65/5 AM 51 o powierzchni 154 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (funkcjonalnie podzielonym na sześć lokali mieszkalnych), figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej parteru, I-piętra i II-piętra 272,56m2 plus poddasze (strych) i piwnice o łącznej powierzchni użytkowej 46,13m2, częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem mieszkalnym i strychem,
- KW - WR1E/00046732/8,
- działka nr 65/5 AM 51 znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Oleśnicy, podlegającego ochronie konserwatorskiej,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod: UC- Tereny centrum usług ogólnomiejskich "Stare Miasto" wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną,
- nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270.000,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy),
- przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 23 czerwca 2016r. o godz. 10.45 (w Sali Narad ? pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta),
- wadium wynosi 27.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy). Najpóźniej do dnia 17 czerwca 2016r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl (w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl (Menu użytkownika - Nieruchomości: Sprzedaż - Kupno).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek - Ratusz ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8.00 do 16.00.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, informuje o:
II-przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy

Kliknij, aby przejść do wykazu

Teren na którym zlokalizowane są wyżej wymienione działki, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla wyżej wymienionych działek zostały wydane decyzje Burmistrza Miasta o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa garaży w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi instalacjami i urządzeniami.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 19 maja 2016 r. o godz. 10.15 (w Sali spotkań - pokój nr 43, w części ratuszowej na II-piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).

Najpóźniej do dnia 13 maja 2016r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl (w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl (Menu użytkownika - Nieruchomości: Sprzedaż - Kupno).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 102, I p. ) lub telefonicznie pod nr 71-798-21-53 w godz. od 8.00 do 16.00.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, informuje o:
III-przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy

Kliknij, aby przejść do wykazu

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar położony pomiędzy ul. Stawową, Gryczaną i Łukanowską w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy Nr XXIX/238/2013 z dnia 21 lutego 2013r. ogłoszoną w Dz. Urzędowym Woj. Dolnośląskiego poz. 3869 z dnia 24 czerwca 2013r., powyższe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 19 maja 2016 r. o godz. 11.00 (w Sali spotkań- pokój nr 43, w części ratuszowej na II-piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).

Najpóźniej do dnia 13 maja 2016r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl (w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl (Menu użytkownika - Nieruchomości: Sprzedaż - Kupno).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8.00 do 16.00.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, informuje o:

II-przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Polnej 9A (obręb Lucień):
- KW nr WR1E/00022368/1,
- działka nr 99 AM 69, powierzchnia gruntu ? 922 m2,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 85/2008 z dnia 04 września 2008r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- ustala się dwuletni termin na rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów) oraz pięcioletni termin na zakończenie robót związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w stanie surowym zamkniętym) na w/w nieruchomości,
- oddanie w użytkowanie wieczyste w/w działki na okres 99 lat (z możliwością dalszego przedłużenia).
cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 12 maja 2016r. o godz. 10.45 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy )
- wadium wynosi: 9.500,00 zł (słownie : dziewięć tysięcy piećset złotych),
- najpóźniej do dnia 6 maja 2016r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl (w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl (Menu użytkownika ? Nieruchomości: Sprzedaż - Kupno).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek - Ratusz (pok. 103, I p.) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8.00 do 16.00.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, informuje o:
II-przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy

Kliknij, aby zobaczyć wykaz

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Południowej i Osada Bystre w Oleśnicy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXXIII/206/2009 z dnia 26 maja 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 112, poz. 2305 z dnia 6 lipca 2009r., nieruchomości gruntowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (w/w działki znajdują się w jednostce strukturalnej o symbolu: 1 MU).

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 12 maja 2016 r. o godz. 11.15 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).
Najpóźniej do dnia 6 maja 2016r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl (w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl (Menu użytkownika - Nieruchomości: Sprzedaż - Kupno).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8.00 do 16.00.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, informuje o:
II-przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy

Kliknij, aby zobaczyć wykaz

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Kosynierów, Glinianej i Dąbrowskiego w Oleśnicy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXXVIII/235/2009 z dnia 29 października 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 219, poz. 4206 z dnia 18 grudnia 2009r., przeznaczone są pod zabudowę usługową (w/w działki znajdują się w jednostce strukturalnej o symbolu: 1U).

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 12 maja 2016 r. o godz. 11.00 (w Sali Narad ? pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Najpóźniej do dnia 6 maja 2016r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl (w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl (Menu użytkownika - Nieruchomości: Sprzedaż - Kupno).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 103, I p.) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8.00 do 16.00.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, informuje o:
V-przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy

Kliknij, aby zobaczyć wykaz

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 18/2015, 19/2015 z dnia 03 lutego 2015 o warunkach zabudowy, powyższe nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budowa zjazdu.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 10 maja 2016 r. o godz. 10.45 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).

Najpóźniej do dnia 5 maja 2016r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stronach internetowych http://www.olesnica.pl (w zakładce Aktualności) i http://idumolesnica.bip.gov.pl (Menu użytkownika - Nieruchomości: Sprzedaż - Kupno).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 103, I p.) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8.00 do 16.00.

reklama
reklama
reklama

PW Media © 2009-2018
@:
Nawigacja
- Kontakt z redakcją
- Reklama na portalu MojaOlesnica.pl
- Regulamin
- Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach
społecznościowych
Facebook Instagram YouTube Twitter