reklama
Oleśnica - MojaOlesnica.pl. Aktualności z Oleśnicy i okolic.
Dziś jest czwartek, 29 września. Imieniny Michała, Michaliny, Gabriela.
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Kalendarium ws. afery ślizowskiej

Dodano: 2012-02-27 07:43:26 | Komentarzy: 16 | Kategoria: Aktualności
Zarząd Powiatu Oleśnickiego zaakceptował stworzone przez urzędników tzw. kalendarium ślizowskie, dotyczące realizacji drogi, przy której kontrolerzy wykryli nieprawidłowości.
MojaOlesnica.pl
Powiat oleśnicki przez wykryte nieprawidłowości przy budowie drogi Ślizów-Dziadowa Kłoda może nie tylko nie otrzymać ok. 3 mln zł unijnej dotacji za realizację inwestycji, ale także stracić możliwość starania się o środki z UE przez najbliższe trzy lata.

Przypomnijmy, za realizację przedsięwzięcia odpowiadał Zarząd Dróg Powiatowych, który jest podległy Starostwu Powiatowemu w Oleśnicy, teoretycznie jednostce zobowiązanej do nadzoru. W opinii wielu osób, tego właśnie zabrakło, a ZDP między innymi zmienił mieszankę wykonania drogi, dzięki czemu wykonawca mógł zaoszczędzić. Umowa związana ze środkami z UE mówiła wyraźnie, że każda zmiana powinna być zgłaszana, co w tym przypadku nie miało miejsca.

Starosta Zbigniew Potyrała ukrywał informację o ostatecznym zakończeniu kontroli z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a sprawę w pierwszej połowie lutego nagłośnił portal MojaOlesnica.pl. Całość obecnie analizują już funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Niedawno Zarząd Powiatu Oleśnickiego zatwierdził stworzone przez urzędników tzw. kalendarium ślizowskie. Publikujemy je poniżej.

***

Inwestycja pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap I: Ślizów- Dziadowa Kłoda.”

Kalendarium:

1. Podjęcie Uchwały nr 99/2006 Zarządu Powiatu Oleśnickiego w dniu 28.08.2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do wykonywania czynności w zakresie realizacji projektów wpływających na poprawę infrastruktury drogowej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013, a w szczególności do:
1) przygotowania dokumentacji technicznej,
2) przygotowania dokumentacji przetargowej
3) przeprowadzenia procedury przetargowej,
4) nadzór nad wykonawcą robót,
5) współpracę z inspektorem nadzoru,
6) współpracę z Biurem ds. Funduszy Unijnych i Promocji Powiatu w zakresie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej projektu
2. Luty 2009 r. złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap I: Ślizów- Dziadowa Kłoda” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W załączniku nr 19 do wniosku o dofinansowanie wskazany został Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy jako podmiot realizujący projekt.
3. 20.07.2009 r. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.
4. Realizacja inwestycji:
1) przeprowadzenie postępowania przetargowego – pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
2) podpisanie umowy pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w dniu 15.07.2009 r. W imieniu Zamawiającego umowę podpisali: Józef Kuźma – dyrektor ZDP, Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora, przy kontrasygnacie Haliny Dzięgło – Głównej księgowej
3) czerwiec 2009r. przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót drogowych
4) zawarcie umowy z wykonawcą robót w dniu 16.07.2009r. W imieniu Zamawiającego umowę podpisali: Józef Kuźma – dyrektor ZDP, Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora, przy kontrasygnacie Haliny Dzięgło – Głównej księgowej
5) 22.07.2009r. – przekazanie terenu i placu budowy dla przedmiotowej inwestycji. Strona przekazująca: Józef Kuźma, Grzegorz Zagórny, Marek Kozioł – inspektor nadzoru
6) 4 stycznia 2010r. podpisanie protokołu odbioru końcowego między ZDP w Oleśnicy a wykonawcą Eurovia Polska S.A.
5. 01.02.2010r. wpływa do Starostwa pismo od członka zarządu województwa dolnośląskiego dotyczące złożenia wyjaśnień związanych z realizacją projektu w kontekście przedstawionych zarzutów w załączonym anonimie. W tym samym dniu, starosta pisemnie zobowiązuje dyrektora ZDP w Oleśnicy o przedstawienie w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2010r. wszystkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizowanym projektem - w kontekście informacji wskazanych w anonimie.
6. 05.02.2010r. przekazanie dokumentów Zarządowi Województwa Dolnośląskiego dotyczących realizowanej inwestycji wraz z wyjaśnieniami pana Józefa Kuźmy - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Do wyjaśnień zostały dołączone następujące dokumenty:
– bilans finansowo- rzeczowy podpisany przez kierownika budowy
– umowa nr 14/2009 z dnia 16.07.2009 r. na wykonanie robót budowlanych
– aneks nr 1 do umowy nr 14/2009 zawarty w dniu 31.08.2009 r. dot. Zmiany na stanowisku kierownika budowy. W imieniu Zamawiającego aneks podpisali: Józef Kuźma – dyrektor ZDP, Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora, przy kontrasygnacie Haliny Dzięgło – Głównej księgowej
- aneks nr 2 do umowy nr 14/2009 zawarty w dniu 16.09.2009r. dot. zmiany warstwy ścieralnej z SMA na beton asfaltowy, konstrukcji na zjazdach wykonanej z kostki betonowej na nawierzchnię utwardzoną frezem bitumicznym, wzmocnienie podłoża gruntowego pod ścieżką rowerową, podniesienie niwelety drogi, karczowanie oraz utylizacja korzeni i pni, wykonanie nasypu – dostosowanie rzędnych niwelety do rzędnej zmienionej średnicy przepustu pod ciągiem pieszo-rowerowym. W imieniu Zamawiającego aneks podpisali: Józef Kuźma – dyrektor ZDP, Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora, przy kontrasygnacie Haliny Dzięgło – Głównej księgowej. Do aneksu zostało dołączone: pismo projektanta z dnia 14.09.2009r. akceptujące zmiany wraz z informacją, że zmiany nie mają wpływu na parametry techniczne i trwałość drogi wraz z protokołem z badania nośności gruntu,
– aneks nr 3 do umowy nr 14/2009 zawarty w dniu 14.10.2009r. dot. wzmocnienia warstwa stabilizacji podłoża gruntowego w korycie drogowym, zmiany nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z asfaltu lanego na beton asfaltowy, ustawienia krawężnika betonowego na ławie betonowej na początku ciągu pieszo-rowerowego. W imieniu Zamawiającego aneks podpisali: Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora, przy kontrasygnacie Haliny Dzięgło – Głównej księgowej,
– korespondencję z wykonawcą drogi wskazującą zasadność aneksowania umowy
7.09.03.2010r. – kontrola doraźna Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie stwierdzenia poprawności rzeczowej realizacji projektu. Ze strony podmiotu kontrolowanego wyjaśnień udzielał: Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora ZDP w Oleśnicy, Marek Kozioł – Inspektor Nadzoru budowlanego, Paweł Ratajczyk – Zastępca Dyrektora Eurovia Polska S.A – wykonawca robót,
8.01.04.2010r. Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO wnioskuje do starostwa o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie przebiegu prowadzonej inwestycji,
9.06.04.2010r. złożenie do Urzędu Marszałkowskiego dodatkowych wyjaśnień zastępcy Dyrektora ZDP wraz z protokołem oględzin robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 marca 2010r., zaświadczeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 marca 2010r. o zakończeniu inwestycji bez wniesienia sprzeciwu na wniosek Inwestora z dnia 25 lutego 2010r., wyciągi z projektu budowlanego z informacją o zmianach uznanych za nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego oraz korespondencje prowadzoną pomiędzy ZDP w Oleśnicy a firmą Euromosty - autora projektu technicznego.
10.09.04.2010r. przekazanie Dyrektorowi Wydziału Wdrażania RPO UMWD uzupełnienia pisma z dnia 06.04.2010 r.
11.28.05.2010r. otrzymanie informacji pokontrolnej z dnia 26.05.2010r. Starosta skorzystała z prawa odmówienia podpisania informacji pokontrolnej decydując się na złożenie zastrzeżeń,
12.10.06.2010r. złożenie do UMWD zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z odesłaniem 2 niepodpisanych egzemplarzy,
13.04.10.2010r. – otrzymanie informacji dot. stanowiska kontrolujących do zastrzeżeń wniesionych w dniu 10.06.2010r. UMWD oddalił wniesione przez starostę zastrzeżenia,
14.07.10.2010r. złożenie wniosku przez Powiat Oleśnicki do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zmianę umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu zgodną ze skorygowanym projektem budowlanym oraz wykonanym zakresem rzeczowym,
15.25.10.2010r. pismo Dyrektora Departamentu RPO UMWD z prośbą o przekazanie szczegółowej informacji dotyczących proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem formalnym i prawnym w związku z pismem złożonym przez Powiat Oleśnicki w dniu 07.10.2010r.
16.02.11.2010r. złożenie szczegółowych informacji dotyczących proponowanych zmian w projekcie
17.09.11.2010r. ponowne odesłanie do UMWD 2 egz. niepodpisanej informacji pokontrolnej,
18.14.01.2011r. informacja z Urzędu Marszałkowskiego o niewyrażeniu zgody przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na zmianę zakresu rzeczowego projektu ze względu na wynik kontroli doraźnej wskazujący na naruszenie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Jedyną możliwością dalszej realizacji projektu było jego wykonanie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
19.21.01.2011r. odpowiedź powiatu na pismo UMWD – pozytywne ustosunkowanie się Zarządu Powiatu Oleśnickiego do wykonania nowej warstwy nawierzchni z masy SMA oraz przedstawienie 2 rozwiązań:
1) wyłączenie z kosztów kwalifikowanych wszystkich elementów spornych
2) ograniczenie zakresu odtworzenia pierwotnych założeń projektu do tych, które są fizycznie możliwe do wykonania i racjonalne
Sesja rady powiatu oleśnickiego z 18 kwietnia 2011r. wyciąg
Pan radny W. Kociński złożył wniosek dotyczący – niedokończonej sprawy drogi Ślizów – Dziadowa Kłoda, odebranie drogi było w 2009 r. rekomendowane przez Zarząd Powiatu. Ale w tej sprawie jest kilka niejasności. Mianowicie pasy były malowane po odebraniu drogi, kto więc je malował, czy robił to wykonawca? Ponadto są inne nieprawidłowości, które trzeba zbadać. Dlatego radny zawnioskował o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną.

Pan Przewodniczący poprosił Starostę o odpowiedź.

Pan Starosta odpowiedział, że postępowanie w Urzędzie Marszałkowskim dot. drogi Ślizów – Dziadowa Kłoda nie jest jeszcze zakończone, dlatego cały czas wstrzymane są środki. Po kontroli, która wykazała pewne uchybienia w procedurze są rozbieżności co do oceny tych zdarzeń. Zapewnił, że wyjaśnienie będzie ze strony Zarządu Dróg w tej sprawie. Jest możliwość wglądu w protokóły.

20. 10.05.2011r. pismo z UMWD odnoszące się propozycji powiatu wraz z przedstawieniem zestawienia rzeczowo – finansowego związanego z ewentualnym przywróceniem projektu do pierwotnych założeń.
21. 27.05.2011r. odniesienie się powiatu do pisma UMWD otrzymanego w dniu 10.05.2011 r. oraz prośba o ponowne przeanalizowanie procesu realizacji projektu i dostosowanie korekt finansowych do wysokości szkody.
W porządku posiedzenia komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 czerwca 2011r. zaplanowano pkt 3 Zapoznanie członków Komisji z pismem ZDP-TZ/4040/1500/2011 dotyczącym projektu: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39. przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap I Ślizów – Dziadowa Kłoda”.
Dyskusja w tym punkcie (wyciąg z protokołu posiedzenia komisji)
Ad.3. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Zagórny – przedstawił problemy związane z przebudową drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego.
Dyskusja:
1. W. Kociński – pytania do przedstawionej informacji:
- dlaczego wzdłuż drogi nie ustawiono słupków,
- skarpy rowów nie maja do dnia dzisiejszego wzmocnienia,
- nie wykonano obrzeży betonowych dla pieszych,
- oznakowania poziome wykonano dopiero w miesiącu kwietniu,
- jaką kwotę otrzymał wykonawca za wykonane prace.
2. Dyrektor G. Zagórny w odpowiedzi na pytania stwierdził:
- na tego typu drogach słupki ustawia się co 500 m,
- skarpy należy wzmocnić przy odpowiednich pochyleniach w przypadku tej drogi nie zachodził potrzeba wzmocnień,
- ze względu na temperaturę nie można było wcześniej wykonać oznakowań poziomych,
- wartość wykonanych prac to około 6 mln zł.
3. Z. Ilski – zwrócił się z pytaniem czy wykonawca otrzymał wynagrodzenie za wykonanie wzmocnień.
4. G. Zagórny – wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia.
5. Starosta Z. Potyrała – zwrócił uwagę na fakt, że brakuje dyr. J. Kuźmy, który prowadził przebudowę. Podstawą do zatrzymania dotacji była przede wszystkim zmiana technologii, czyli zastosowanie lanego betonu. Decyzję o zmianie technologii podjął dyr. J. Kuźma. Wszystko było ściśle badane przez inspektorów Urzędu Marszałkowskiego. Zachodzi podejrzenie o korupcję.
6. W. Kociński – stwierdził, że na ścieżce rowerowej przebudowanej drogi nr 1500D rośnie trawa a samochody wylatują z zakrętów, które są źle wyprofilowane.
7. Z – ca Starosty S. Pytel – uważa, że gdyby zakręty na tej drodze były źle wyprofilowane, to wypadki zdarzały by się codziennie. Jeżeli ktoś wchodzi w zakręt z prędkością 120 km/h to może z niego wypaść. Istnieje zasada, że jeżeli wykonawca skreślił z robót jakąś pozycję, to w zamian powinien wykonać inne prace.
8. Starosta Z. Potyrała – stwierdził, że punkt wyjścia Pana Kocińskiego w dyskusji jest zły, jego pytania kończy wniosek – to jest kryminał i to chce udowodnić po powierzchownym zapoznaniu się z dokumentacją.
9. Przewodniczący M. Pater – kończąc dyskusję stwierdził, że jeszcze za wcześnie na końcowe wnioski. Sprawa drogi nr 1500 D jest jeszcze wyjaśniana. Komisja otrzyma ostateczne wnioski.

Na sesji rady powiatu oleśnickiego w dniu 20 czerwca 2011r. Pan Wojciech Kociński złożył interpelację w sprawie realizacji przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Odpowiedź na interpelację została udzielona przez dyrektora ZDP w Oleśnicy – pismem z 29 czerwca 2011r.

22. 30.06.2011r. pismo z UMWD z prośbą o przedstawienie przez powiat kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz zamiennego
23. 07.07.2011r. przekazanie przez powiat kosztorysów do UMWD
24. 10.10.2011 r. pismo Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego podtrzymujące stanowisko kontrolujących o naruszeniu zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym realizacji projektu niezgodnie z umową, co daje przesłanki do rozwiązania umowy o dofinansowanie.
25. 04.11.2011 r. przekazanie Marszałkowi Województwa jednoznacznej deklaracji co do dalszych kroków związanych z realizacją projektu:
1) po analizie wszelkich możliwych wariantów dalszej realizacji projektu, nie podejmiemy się jego wykonania zgodnie z pierwotnymi założeniami.
2) złożenie wniosku do Prezesa Zamówień publicznych o zbadanie zgodności realizacji inwestycji z ustawą prawo zamówień publicznych Opinia Prezesa zostanie uznana za ostateczną i wiążącą.

Na posiedzeniu zarządu w dniu 24 listopada 2011r. dyrektor ZDP przedstawił szczegółowo proces przetargowy i inwestycyjny na drodze powiatowej nr 1500D Ślizów- Dziadowa Kłoda.

Pan Jarosław Polański zapytał dlaczego doszło do zmiany nawierzchni jezdni. W odpowiedzi dyrektor ZDP wskazał, że w celu zbilansowania inwestycji spowodowanej min. koniecznością stabilizacji gruntu (co wcześniej nie było możliwe do przewidzenia). W dalszej części Pan Jarosław Polański zapytał czy tego typu zmiany powodowały konieczność poinformowania Starostwa lub też Urzędu Marszałkowskiego. W odpowiedzi dyrektor ZDP wskazał, że nie nastąpiło poinformowanie.

26. 25.11.2011 r. wpływ pisma z UMWD o odroczeniu ostatecznego terminu załatwienia sprawy do dnia 30.06.2012 r.
27. 09.12.2011 r. Wysłanie przez powiat wniosku wraz z kompletem dokumentów do Prezesa Zamówień Publicznych oraz poinformowanie o tym fakcie Dyrektor Departamentu RPO w UMWD.

Na sesji rady powiatu oleśnickiego w dniu 19 grudnia 2011r. starosta poinformował o wyznaczeniu przez UMWD terminu połowy roku 2012 na ostateczne rozstrzygnięcie prawidłowości realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Powyższa informacja została złożona w kontekście wniosku Pana Wojciech Kocińskiego o rozszerzenie planu pracy komisji rewizyjnej rady powiatu.

Wszystkie działania starosty i zarządu miały na celu uzyskanie refundacji (3 038 709,14 zł) ze środków unijnych na przebudowę drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Jeżeli okaże się (co wielokrotnie było podkreślane), że nastąpiły uchybienia w procesie realizacji tej inwestycji osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

***

Zobacz też: Powiat straci unijne miliony?

pp
Podziel się tym artykułem na Facebooku
reklama
reklama

Skomentuj

Osoba komentująca oświadcza, że nie będzie publikować treści o charakterze bezprawnym i tym samym akceptuje regulamin. Komentarze internautów nie muszą być zgodne z poglądami redakcji.
Podpis:

Komentarze (16)

U mnie w Namysłowie takie rzeczy się nie zdarzały. Czas wszystkich prewencyjnie na szkolenia wysłać do Namysłowa, bo kiepsko to widzę

Podpis: Namysłowianin
Dodano: 2012-02-29 15:16:08 | Zgłoś naruszenie

Prawo stanowi inaczej.Za całość odpowiada Starosta.I nie ma innej możliwośći.Następnie odpowiada Rada Powiatu W całym składzie.I dopiero wykonawcy.Każdy za swój odcinek.Inaczej być nie może i nie powinno

Podpis: takie prawo
Dodano: 2012-02-28 18:13:59 | Zgłoś naruszenie

@prokurator - pyt kto pozwolił na zmiany? To jest podstawa. Jeśli Starosta je zaakceptował jest winny!!!! Jeśli nie i to czyjaś samowolka ten ktoś jest winnty a Starosta go kryje.

Podpis: xd
Dodano: 2012-02-28 17:57:16 | Zgłoś naruszenie

potyrała już nie powinien dawno być starostą......

Podpis: .....
Dodano: 2012-02-28 16:45:16 | Zgłoś naruszenie

O co tu chodzi ? Na mój nos o niewinność starosty. Winny jest zarząd powiatowy dający prawo panu dyrektorowi zarządu zróg i jego zastępcy do robienia inwestycji wedle uznania na dziesiątki milionów złotych. Winna jest p. Dzięgło (czy to nie ta pani od Mr. Riccadara ?) podpisująca umowy i aneksy (dobre!). Winny jest mało elastyczny marszałek województwa i winne jest jak zwykle przepisy o zamówieniach publicznych. A pan Potyrała zawsze niewinny.

Podpis: prokurator
Dodano: 2012-02-28 13:49:39 | Zgłoś naruszenie

Bo tak po prawdzie to nie wiadomo o co w tym chodzi,dlaczego aż tyle wiadomości,na co i komu się mają przydać? To się nazywa urzędnicza fantazja...

Podpis: :)
Dodano: 2012-02-28 11:57:33 | Zgłoś naruszenie

Ale mało komentarzy do taaakiego artykułu:) Czyżby wszyscy mądrzy internauci poczuli się troszkę zagubieni w takim natłoku informacji?

Podpis: ;-)
Dodano: 2012-02-28 09:48:44 | Zgłoś naruszenie

Radni nic nie mogą zrobić. Wybrańcy zamkną się znowu w pokoiku i koniec sprawy.

Podpis: ...
Dodano: 2012-02-27 16:51:54 | Zgłoś naruszenie

Państwo Radni co macie zamiar z tym zrobić? Nie róbcie nic!!!!!!!!!!!! My wyborcy to zapamiętamy.

Podpis: kis
Dodano: 2012-02-27 12:49:18 | Zgłoś naruszenie

Nie wszystkie, tylko z programu innowacyjnej gospodarki jest te 300 baniek euro

Podpis: *
Dodano: 2012-02-27 12:26:16 | Zgłoś naruszenie

Tusk na tyle w tydzien oszuka ... i jakos afery nie ma ! Rozumiem , ze to skala lokalna ale przyklad idzie z gory jak pieniadze przepi***lac nie swoje. W skali kraju wszystkie dotacje to 300 mln euro ( wszystko przez niekompetentnych urzednikow )

Podpis: Krzysio K.
Dodano: 2012-02-27 11:37:45 | Zgłoś naruszenie

1. Co robi kontrola wewnętrzna - rozbudowana po aferze gminnej ? 2.Audytor - po co jest powołany ?

Podpis: .
Dodano: 2012-02-27 09:49:08 | Zgłoś naruszenie

Stracili 3 mln i dopiero szukają winnego? Panie Starosto łatwo machnąć ręką bo nie moje tak? To kolejna sprawa, która pokazuje jaki z Pana gospodarz. Dymisja Panie Starosto. To nie jest 3 tyś. To 3 mln. Odda je Pan?

Podpis: olsen
Dodano: 2012-02-27 08:52:34 | Zgłoś naruszenie

pkt.5 chyba Starosta mówi jasno

Podpis: M.
Dodano: 2012-02-27 08:46:14 | Zgłoś naruszenie

Ewidentne zaniedbanie. A jest to działanie świadome lub nie na szkodę Powiatu. CBA wskaże winnych. Ktoś na pewno beknie.

Podpis: olo
Dodano: 2012-02-27 08:37:47 | Zgłoś naruszenie

Jak czytam tłumaczenia Starosty to znów mam wrażenie, że coś ukrywa. Czy ten facet nie może wprost powiedzieć - tak nie dopilnował ten i ten został ukarany tym czy tamtym. Ale On ciągle nawija makaron na uszy. Może on faktycznie już nie rozpoznaje co jest prawdą a co fikcją.

Podpis: cv
Dodano: 2012-02-27 08:20:24 | Zgłoś naruszenie
kontakt z redakcją
Dyżur pełni apteka
Arnica, tel. 71 314 31 53
Daszyńskiego 2a, Oleśnica (mapa)
reklama
Kalendarium
30.09.2016 o godz. 19:00
Komedia pt. "Mężczyzna idealny" (więcej)
bilety w cenie 30/40 zł, sala sportowo-widowiskowa w Bierutowie
01.10.2016 o godz. 19:00
Agrafka 2016 (więcej)
kościół św. Jerzego w Oleśnicy
08.10.2016 o godz. 16:00
Piłka nożna: Pogoń Oleśnica-Unia Bardo
stadion miejski w Oleśnicy
22.10.2016 o godz. 14:00
Finał Grand Prix Oleśnickich Biegów 2016 (więcej)
Amfiteatr w Parku nad Stawami w Oleśnicy
Śledź nas na Facebooku