reklama
reklama
Materiał sfinansowany przez KWW Bierutowianin
reklama
Oleśnica - MojaOlesnica.pl. Aktualności z Oleśnicy i okolic.
Dziś jest czwartek, 27 listopada. Imieniny Waleriana, Wirgiliusza, Ody.
reklama
reklama
Materiał sfinansowany przez KWW Porozumienie Samorządowe 2018
reklama
reklama
reklama
Ostatnio komentowane
MojaOlesnica.pl
Burmistrz odpowiada Pogoni
"To jak to jest? ..."~jola
reklama
reklama
reklama
reklama
Sonda
Czy przemoc wobec zwierząt powinna być bardziej karana?
tak
nie
nie mam zdania

Kalendarium ws. afery ślizowskiej

Dodano: 2012-02-27 07:43:26 | Komentarzy: 16 | Kategoria: Aktualności
Zarząd Powiatu Oleśnickiego zaakceptował stworzone przez urzędników tzw. kalendarium ślizowskie, dotyczące realizacji drogi, przy której kontrolerzy wykryli nieprawidłowości.
MojaOlesnica.pl

Powiat oleśnicki przez wykryte nieprawidłowości przy budowie drogi Ślizów-Dziadowa Kłoda może nie tylko nie otrzymać ok. 3 mln zł unijnej dotacji za realizację inwestycji, ale także stracić możliwość starania się o środki z UE przez najbliższe trzy lata.

Przypomnijmy, za realizację przedsięwzięcia odpowiadał Zarząd Dróg Powiatowych, który jest podległy Starostwu Powiatowemu w Oleśnicy, teoretycznie jednostce zobowiązanej do nadzoru. W opinii wielu osób, tego właśnie zabrakło, a ZDP między innymi zmienił mieszankę wykonania drogi, dzięki czemu wykonawca mógł zaoszczędzić. Umowa związana ze środkami z UE mówiła wyraźnie, że każda zmiana powinna być zgłaszana, co w tym przypadku nie miało miejsca.

Starosta Zbigniew Potyrała ukrywał informację o ostatecznym zakończeniu kontroli z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a sprawę w pierwszej połowie lutego nagłośnił portal MojaOlesnica.pl. Całość obecnie analizują już funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Niedawno Zarząd Powiatu Oleśnickiego zatwierdził stworzone przez urzędników tzw. kalendarium ślizowskie. Publikujemy je poniżej.

***

Inwestycja pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap I: Ślizów- Dziadowa Kłoda.”

Kalendarium:

1. Podjęcie Uchwały nr 99/2006 Zarządu Powiatu Oleśnickiego w dniu 28.08.2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do wykonywania czynności w zakresie realizacji projektów wpływających na poprawę infrastruktury drogowej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013, a w szczególności do:
1) przygotowania dokumentacji technicznej,
2) przygotowania dokumentacji przetargowej
3) przeprowadzenia procedury przetargowej,
4) nadzór nad wykonawcą robót,
5) współpracę z inspektorem nadzoru,
6) współpracę z Biurem ds. Funduszy Unijnych i Promocji Powiatu w zakresie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej projektu
2. Luty 2009 r. złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap I: Ślizów- Dziadowa Kłoda” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W załączniku nr 19 do wniosku o dofinansowanie wskazany został Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy jako podmiot realizujący projekt.
3. 20.07.2009 r. podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.
4. Realizacja inwestycji:
1) przeprowadzenie postępowania przetargowego – pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
2) podpisanie umowy pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w dniu 15.07.2009 r. W imieniu Zamawiającego umowę podpisali: Józef Kuźma – dyrektor ZDP, Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora, przy kontrasygnacie Haliny Dzięgło – Głównej księgowej
3) czerwiec 2009r. przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót drogowych
4) zawarcie umowy z wykonawcą robót w dniu 16.07.2009r. W imieniu Zamawiającego umowę podpisali: Józef Kuźma – dyrektor ZDP, Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora, przy kontrasygnacie Haliny Dzięgło – Głównej księgowej
5) 22.07.2009r. – przekazanie terenu i placu budowy dla przedmiotowej inwestycji. Strona przekazująca: Józef Kuźma, Grzegorz Zagórny, Marek Kozioł – inspektor nadzoru
6) 4 stycznia 2010r. podpisanie protokołu odbioru końcowego między ZDP w Oleśnicy a wykonawcą Eurovia Polska S.A.
5. 01.02.2010r. wpływa do Starostwa pismo od członka zarządu województwa dolnośląskiego dotyczące złożenia wyjaśnień związanych z realizacją projektu w kontekście przedstawionych zarzutów w załączonym anonimie. W tym samym dniu, starosta pisemnie zobowiązuje dyrektora ZDP w Oleśnicy o przedstawienie w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2010r. wszystkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizowanym projektem - w kontekście informacji wskazanych w anonimie.
6. 05.02.2010r. przekazanie dokumentów Zarządowi Województwa Dolnośląskiego dotyczących realizowanej inwestycji wraz z wyjaśnieniami pana Józefa Kuźmy - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Do wyjaśnień zostały dołączone następujące dokumenty:
– bilans finansowo- rzeczowy podpisany przez kierownika budowy
– umowa nr 14/2009 z dnia 16.07.2009 r. na wykonanie robót budowlanych
– aneks nr 1 do umowy nr 14/2009 zawarty w dniu 31.08.2009 r. dot. Zmiany na stanowisku kierownika budowy. W imieniu Zamawiającego aneks podpisali: Józef Kuźma – dyrektor ZDP, Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora, przy kontrasygnacie Haliny Dzięgło – Głównej księgowej
- aneks nr 2 do umowy nr 14/2009 zawarty w dniu 16.09.2009r. dot. zmiany warstwy ścieralnej z SMA na beton asfaltowy, konstrukcji na zjazdach wykonanej z kostki betonowej na nawierzchnię utwardzoną frezem bitumicznym, wzmocnienie podłoża gruntowego pod ścieżką rowerową, podniesienie niwelety drogi, karczowanie oraz utylizacja korzeni i pni, wykonanie nasypu – dostosowanie rzędnych niwelety do rzędnej zmienionej średnicy przepustu pod ciągiem pieszo-rowerowym. W imieniu Zamawiającego aneks podpisali: Józef Kuźma – dyrektor ZDP, Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora, przy kontrasygnacie Haliny Dzięgło – Głównej księgowej. Do aneksu zostało dołączone: pismo projektanta z dnia 14.09.2009r. akceptujące zmiany wraz z informacją, że zmiany nie mają wpływu na parametry techniczne i trwałość drogi wraz z protokołem z badania nośności gruntu,
– aneks nr 3 do umowy nr 14/2009 zawarty w dniu 14.10.2009r. dot. wzmocnienia warstwa stabilizacji podłoża gruntowego w korycie drogowym, zmiany nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z asfaltu lanego na beton asfaltowy, ustawienia krawężnika betonowego na ławie betonowej na początku ciągu pieszo-rowerowego. W imieniu Zamawiającego aneks podpisali: Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora, przy kontrasygnacie Haliny Dzięgło – Głównej księgowej,
– korespondencję z wykonawcą drogi wskazującą zasadność aneksowania umowy
7.09.03.2010r. – kontrola doraźna Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie stwierdzenia poprawności rzeczowej realizacji projektu. Ze strony podmiotu kontrolowanego wyjaśnień udzielał: Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora ZDP w Oleśnicy, Marek Kozioł – Inspektor Nadzoru budowlanego, Paweł Ratajczyk – Zastępca Dyrektora Eurovia Polska S.A – wykonawca robót,
8.01.04.2010r. Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO wnioskuje do starostwa o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie przebiegu prowadzonej inwestycji,
9.06.04.2010r. złożenie do Urzędu Marszałkowskiego dodatkowych wyjaśnień zastępcy Dyrektora ZDP wraz z protokołem oględzin robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 marca 2010r., zaświadczeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 marca 2010r. o zakończeniu inwestycji bez wniesienia sprzeciwu na wniosek Inwestora z dnia 25 lutego 2010r., wyciągi z projektu budowlanego z informacją o zmianach uznanych za nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego oraz korespondencje prowadzoną pomiędzy ZDP w Oleśnicy a firmą Euromosty - autora projektu technicznego.
10.09.04.2010r. przekazanie Dyrektorowi Wydziału Wdrażania RPO UMWD uzupełnienia pisma z dnia 06.04.2010 r.
11.28.05.2010r. otrzymanie informacji pokontrolnej z dnia 26.05.2010r. Starosta skorzystała z prawa odmówienia podpisania informacji pokontrolnej decydując się na złożenie zastrzeżeń,
12.10.06.2010r. złożenie do UMWD zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z odesłaniem 2 niepodpisanych egzemplarzy,
13.04.10.2010r. – otrzymanie informacji dot. stanowiska kontrolujących do zastrzeżeń wniesionych w dniu 10.06.2010r. UMWD oddalił wniesione przez starostę zastrzeżenia,
14.07.10.2010r. złożenie wniosku przez Powiat Oleśnicki do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zmianę umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu zgodną ze skorygowanym projektem budowlanym oraz wykonanym zakresem rzeczowym,
15.25.10.2010r. pismo Dyrektora Departamentu RPO UMWD z prośbą o przekazanie szczegółowej informacji dotyczących proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem formalnym i prawnym w związku z pismem złożonym przez Powiat Oleśnicki w dniu 07.10.2010r.
16.02.11.2010r. złożenie szczegółowych informacji dotyczących proponowanych zmian w projekcie
17.09.11.2010r. ponowne odesłanie do UMWD 2 egz. niepodpisanej informacji pokontrolnej,
18.14.01.2011r. informacja z Urzędu Marszałkowskiego o niewyrażeniu zgody przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na zmianę zakresu rzeczowego projektu ze względu na wynik kontroli doraźnej wskazujący na naruszenie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Jedyną możliwością dalszej realizacji projektu było jego wykonanie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
19.21.01.2011r. odpowiedź powiatu na pismo UMWD – pozytywne ustosunkowanie się Zarządu Powiatu Oleśnickiego do wykonania nowej warstwy nawierzchni z masy SMA oraz przedstawienie 2 rozwiązań:
1) wyłączenie z kosztów kwalifikowanych wszystkich elementów spornych
2) ograniczenie zakresu odtworzenia pierwotnych założeń projektu do tych, które są fizycznie możliwe do wykonania i racjonalne
Sesja rady powiatu oleśnickiego z 18 kwietnia 2011r. wyciąg
Pan radny W. Kociński złożył wniosek dotyczący – niedokończonej sprawy drogi Ślizów – Dziadowa Kłoda, odebranie drogi było w 2009 r. rekomendowane przez Zarząd Powiatu. Ale w tej sprawie jest kilka niejasności. Mianowicie pasy były malowane po odebraniu drogi, kto więc je malował, czy robił to wykonawca? Ponadto są inne nieprawidłowości, które trzeba zbadać. Dlatego radny zawnioskował o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną.

Pan Przewodniczący poprosił Starostę o odpowiedź.

Pan Starosta odpowiedział, że postępowanie w Urzędzie Marszałkowskim dot. drogi Ślizów – Dziadowa Kłoda nie jest jeszcze zakończone, dlatego cały czas wstrzymane są środki. Po kontroli, która wykazała pewne uchybienia w procedurze są rozbieżności co do oceny tych zdarzeń. Zapewnił, że wyjaśnienie będzie ze strony Zarządu Dróg w tej sprawie. Jest możliwość wglądu w protokóły.

20. 10.05.2011r. pismo z UMWD odnoszące się propozycji powiatu wraz z przedstawieniem zestawienia rzeczowo – finansowego związanego z ewentualnym przywróceniem projektu do pierwotnych założeń.
21. 27.05.2011r. odniesienie się powiatu do pisma UMWD otrzymanego w dniu 10.05.2011 r. oraz prośba o ponowne przeanalizowanie procesu realizacji projektu i dostosowanie korekt finansowych do wysokości szkody.
W porządku posiedzenia komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 czerwca 2011r. zaplanowano pkt 3 Zapoznanie członków Komisji z pismem ZDP-TZ/4040/1500/2011 dotyczącym projektu: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39. przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap I Ślizów – Dziadowa Kłoda”.
Dyskusja w tym punkcie (wyciąg z protokołu posiedzenia komisji)
Ad.3. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Zagórny – przedstawił problemy związane z przebudową drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego.
Dyskusja:
1. W. Kociński – pytania do przedstawionej informacji:
- dlaczego wzdłuż drogi nie ustawiono słupków,
- skarpy rowów nie maja do dnia dzisiejszego wzmocnienia,
- nie wykonano obrzeży betonowych dla pieszych,
- oznakowania poziome wykonano dopiero w miesiącu kwietniu,
- jaką kwotę otrzymał wykonawca za wykonane prace.
2. Dyrektor G. Zagórny w odpowiedzi na pytania stwierdził:
- na tego typu drogach słupki ustawia się co 500 m,
- skarpy należy wzmocnić przy odpowiednich pochyleniach w przypadku tej drogi nie zachodził potrzeba wzmocnień,
- ze względu na temperaturę nie można było wcześniej wykonać oznakowań poziomych,
- wartość wykonanych prac to około 6 mln zł.
3. Z. Ilski – zwrócił się z pytaniem czy wykonawca otrzymał wynagrodzenie za wykonanie wzmocnień.
4. G. Zagórny – wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia.
5. Starosta Z. Potyrała – zwrócił uwagę na fakt, że brakuje dyr. J. Kuźmy, który prowadził przebudowę. Podstawą do zatrzymania dotacji była przede wszystkim zmiana technologii, czyli zastosowanie lanego betonu. Decyzję o zmianie technologii podjął dyr. J. Kuźma. Wszystko było ściśle badane przez inspektorów Urzędu Marszałkowskiego. Zachodzi podejrzenie o korupcję.
6. W. Kociński – stwierdził, że na ścieżce rowerowej przebudowanej drogi nr 1500D rośnie trawa a samochody wylatują z zakrętów, które są źle wyprofilowane.
7. Z – ca Starosty S. Pytel – uważa, że gdyby zakręty na tej drodze były źle wyprofilowane, to wypadki zdarzały by się codziennie. Jeżeli ktoś wchodzi w zakręt z prędkością 120 km/h to może z niego wypaść. Istnieje zasada, że jeżeli wykonawca skreślił z robót jakąś pozycję, to w zamian powinien wykonać inne prace.
8. Starosta Z. Potyrała – stwierdził, że punkt wyjścia Pana Kocińskiego w dyskusji jest zły, jego pytania kończy wniosek – to jest kryminał i to chce udowodnić po powierzchownym zapoznaniu się z dokumentacją.
9. Przewodniczący M. Pater – kończąc dyskusję stwierdził, że jeszcze za wcześnie na końcowe wnioski. Sprawa drogi nr 1500 D jest jeszcze wyjaśniana. Komisja otrzyma ostateczne wnioski.

Na sesji rady powiatu oleśnickiego w dniu 20 czerwca 2011r. Pan Wojciech Kociński złożył interpelację w sprawie realizacji przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Odpowiedź na interpelację została udzielona przez dyrektora ZDP w Oleśnicy – pismem z 29 czerwca 2011r.

22. 30.06.2011r. pismo z UMWD z prośbą o przedstawienie przez powiat kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz zamiennego
23. 07.07.2011r. przekazanie przez powiat kosztorysów do UMWD
24. 10.10.2011 r. pismo Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego podtrzymujące stanowisko kontrolujących o naruszeniu zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym realizacji projektu niezgodnie z umową, co daje przesłanki do rozwiązania umowy o dofinansowanie.
25. 04.11.2011 r. przekazanie Marszałkowi Województwa jednoznacznej deklaracji co do dalszych kroków związanych z realizacją projektu:
1) po analizie wszelkich możliwych wariantów dalszej realizacji projektu, nie podejmiemy się jego wykonania zgodnie z pierwotnymi założeniami.
2) złożenie wniosku do Prezesa Zamówień publicznych o zbadanie zgodności realizacji inwestycji z ustawą prawo zamówień publicznych Opinia Prezesa zostanie uznana za ostateczną i wiążącą.

Na posiedzeniu zarządu w dniu 24 listopada 2011r. dyrektor ZDP przedstawił szczegółowo proces przetargowy i inwestycyjny na drodze powiatowej nr 1500D Ślizów- Dziadowa Kłoda.

Pan Jarosław Polański zapytał dlaczego doszło do zmiany nawierzchni jezdni. W odpowiedzi dyrektor ZDP wskazał, że w celu zbilansowania inwestycji spowodowanej min. koniecznością stabilizacji gruntu (co wcześniej nie było możliwe do przewidzenia). W dalszej części Pan Jarosław Polański zapytał czy tego typu zmiany powodowały konieczność poinformowania Starostwa lub też Urzędu Marszałkowskiego. W odpowiedzi dyrektor ZDP wskazał, że nie nastąpiło poinformowanie.

26. 25.11.2011 r. wpływ pisma z UMWD o odroczeniu ostatecznego terminu załatwienia sprawy do dnia 30.06.2012 r.
27. 09.12.2011 r. Wysłanie przez powiat wniosku wraz z kompletem dokumentów do Prezesa Zamówień Publicznych oraz poinformowanie o tym fakcie Dyrektor Departamentu RPO w UMWD.

Na sesji rady powiatu oleśnickiego w dniu 19 grudnia 2011r. starosta poinformował o wyznaczeniu przez UMWD terminu połowy roku 2012 na ostateczne rozstrzygnięcie prawidłowości realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Powyższa informacja została złożona w kontekście wniosku Pana Wojciech Kocińskiego o rozszerzenie planu pracy komisji rewizyjnej rady powiatu.

Wszystkie działania starosty i zarządu miały na celu uzyskanie refundacji (3 038 709,14 zł) ze środków unijnych na przebudowę drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Jeżeli okaże się (co wielokrotnie było podkreślane), że nastąpiły uchybienia w procesie realizacji tej inwestycji osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

***

Zobacz też: Powiat straci unijne miliony?

pp

Podziel się tym artykułem na Facebooku
reklama
Sfinansowane przez KWW Bogdana Kobiałki 2006

Skomentuj

Osoba komentująca oświadcza, że nie będzie publikować treści o charakterze bezprawnym i tym samym akceptuje regulamin. Komentarze internautów nie muszą być zgodne z poglądami redakcji.
Podpis:

Komentarze (16)

U mnie w Namysłowie takie rzeczy się nie zdarzały. Czas wszystkich prewencyjnie na szkolenia wysłać do Namysłowa, bo kiepsko to widzę

Podpis: Namysłowianin
Dodano: 2012-02-29 15:16:08 | Zgłoś naruszenie

Prawo stanowi inaczej.Za całość odpowiada Starosta.I nie ma innej możliwośći.Następnie odpowiada Rada Powiatu W całym składzie.I dopiero wykonawcy.Każdy za swój odcinek.Inaczej być nie może i nie powinno

Podpis: takie prawo
Dodano: 2012-02-28 18:13:59 | Zgłoś naruszenie

@prokurator - pyt kto pozwolił na zmiany? To jest podstawa. Jeśli Starosta je zaakceptował jest winny!!!! Jeśli nie i to czyjaś samowolka ten ktoś jest winnty a Starosta go kryje.

Podpis: xd
Dodano: 2012-02-28 17:57:16 | Zgłoś naruszenie

potyrała już nie powinien dawno być starostą......

Podpis: .....
Dodano: 2012-02-28 16:45:16 | Zgłoś naruszenie

O co tu chodzi ? Na mój nos o niewinność starosty. Winny jest zarząd powiatowy dający prawo panu dyrektorowi zarządu zróg i jego zastępcy do robienia inwestycji wedle uznania na dziesiątki milionów złotych. Winna jest p. Dzięgło (czy to nie ta pani od Mr. Riccadara ?) podpisująca umowy i aneksy (dobre!). Winny jest mało elastyczny marszałek województwa i winne jest jak zwykle przepisy o zamówieniach publicznych. A pan Potyrała zawsze niewinny.

Podpis: prokurator
Dodano: 2012-02-28 13:49:39 | Zgłoś naruszenie

Bo tak po prawdzie to nie wiadomo o co w tym chodzi,dlaczego aż tyle wiadomości,na co i komu się mają przydać? To się nazywa urzędnicza fantazja...

Podpis: :)
Dodano: 2012-02-28 11:57:33 | Zgłoś naruszenie

Ale mało komentarzy do taaakiego artykułu:) Czyżby wszyscy mądrzy internauci poczuli się troszkę zagubieni w takim natłoku informacji?

Podpis: ;-)
Dodano: 2012-02-28 09:48:44 | Zgłoś naruszenie

Radni nic nie mogą zrobić. Wybrańcy zamkną się znowu w pokoiku i koniec sprawy.

Podpis: ...
Dodano: 2012-02-27 16:51:54 | Zgłoś naruszenie

Państwo Radni co macie zamiar z tym zrobić? Nie róbcie nic!!!!!!!!!!!! My wyborcy to zapamiętamy.

Podpis: kis
Dodano: 2012-02-27 12:49:18 | Zgłoś naruszenie

Nie wszystkie, tylko z programu innowacyjnej gospodarki jest te 300 baniek euro

Podpis: *
Dodano: 2012-02-27 12:26:16 | Zgłoś naruszenie

Tusk na tyle w tydzien oszuka ... i jakos afery nie ma ! Rozumiem , ze to skala lokalna ale przyklad idzie z gory jak pieniadze przepi***lac nie swoje. W skali kraju wszystkie dotacje to 300 mln euro ( wszystko przez niekompetentnych urzednikow )

Podpis: Krzysio K.
Dodano: 2012-02-27 11:37:45 | Zgłoś naruszenie

1. Co robi kontrola wewnętrzna - rozbudowana po aferze gminnej ? 2.Audytor - po co jest powołany ?

Podpis: .
Dodano: 2012-02-27 09:49:08 | Zgłoś naruszenie

Stracili 3 mln i dopiero szukają winnego? Panie Starosto łatwo machnąć ręką bo nie moje tak? To kolejna sprawa, która pokazuje jaki z Pana gospodarz. Dymisja Panie Starosto. To nie jest 3 tyś. To 3 mln. Odda je Pan?

Podpis: olsen
Dodano: 2012-02-27 08:52:34 | Zgłoś naruszenie

pkt.5 chyba Starosta mówi jasno

Podpis: M.
Dodano: 2012-02-27 08:46:14 | Zgłoś naruszenie

Ewidentne zaniedbanie. A jest to działanie świadome lub nie na szkodę Powiatu. CBA wskaże winnych. Ktoś na pewno beknie.

Podpis: olo
Dodano: 2012-02-27 08:37:47 | Zgłoś naruszenie

Jak czytam tłumaczenia Starosty to znów mam wrażenie, że coś ukrywa. Czy ten facet nie może wprost powiedzieć - tak nie dopilnował ten i ten został ukarany tym czy tamtym. Ale On ciągle nawija makaron na uszy. Może on faktycznie już nie rozpoznaje co jest prawdą a co fikcją.

Podpis: cv
Dodano: 2012-02-27 08:20:24 | Zgłoś naruszenie
kontakt z redakcją
Dyżur pełni apteka
Melissa, tel. 71 314 28 20
Armii Krajowej 43, Oleśnica (mapa)
reklama
Kalendarium
więcej
Śledź nas na Facebooku